Vlera e agjërimit të gjashtë ditëve të muajit Sheual

💎 Vlera e agjërimit të gjashtë ditëve të muajit Sheual 💎

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Agjërimi i muajit të Ramazanit vlen sa për dhjetë muaj (agjërim), ndërsa agjërimi i gjashtë ditëve pas Ramazanit vlen sa për dy muaj; ky është agjërimi i gjithë vitit.”

📚 Burimi: Sahih el xhami’ 3851 dhe është vlerësuar si hadith i saktë nga shejh Albani.
Përktheu: Besmir Cacani
________________

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kush agjëron Ramadanin, dhe e ndjek(pason) atë me gjashtë ditë prej muajit të Sheualit, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin.”

(Burimi: Hadithi gjendet në sahihul Muslim)

✍ Idris Manushi