të rinjëve musliman ne kohën e sotit

Imam Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“E metë e të rinjëve musliman ne kohën e sotit është se, për një çast, kur ai ndjenë se ka mësuar diçka nga dija, për të cilën nuk ka pasur njohuri më herët, me këtë ata e ngritin kokën, duke menduar se kanë arritur gjithë diturinë!
I kaplon mashtrimi dhe vetëknaqësia.
Frikohem se do t’i perfshijë fjala e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: ‘Tre qështje janë shkatërruese: Koprracia, pasimi i epshit dhe i vetëknaquri me mendimin e tij.”

Burimi: Silsetu el-Huda uen-nur 861
Përktheu: Shaban Tolaj