Të kënaqurit me dhuntinë e Allahut

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

Njeriut kur i jepet (dhuntia) kënaqësia me atë që e ka, do të jetë i pasur, me gjoks të qetë dhe nuk shikon tek dikush tjetër. Për këtë aludon së nga mirësia e plotë e banorëve të xhenetit është: “ …(banorët e xhenetit) e nuk kërkojnë të largohen nga ai” (Kehf 108).

Edhe ai që është më poshtë (në grada) nuk kërkon t’i ndryshohet ajo kënaqësi që e ka. Dhe e sheh që askush nuk po përjeton kënaqësi sikur ai në Xhenet!

E gjithë kjo është nga dhuntia e Allahut të Lartësuar ndaj robit, të cilit i dhuron kënaqësi për atë që e posedon, qoftë kjo në kënaqësi në vendbanim, apo në veshje, apo në automjet, apo në fëmijët e tij. Mirëpo, në qoftë së i hiqet kënaqësia me atë që e posedon nga zemra e tij, atëherë ai është i varfër”

(Sher’h Bulugul-Meram 5/272)
Përktheu: Besim Gjelaj