Kush quhet selefij?!

Kush quhet selefij?!

Më pas, prej rrugës së Ehli Sunnetit dhe Xhematit është ndjekja e transmetimeve të të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nga ana e brendëshme dhe e dukshme, nga ana e brendëshme në çështjet e Akides, të cilat i beson njeriu me brendësinë(zemrën) e tij, dhe me të dukshmen që është Islami, e brendëshmja dhe e dukëshmja këtu janë si Imani dhe Islami, komentohet e brendëshmja me veprat e zemrave, ku bën pjesë në të edhe Akidja, dhe e dukëshmja komentohet me Islamin, dhe pasimi i rrugës së të Mëparshmëve, të Parëve, prej Muhaxhirëve dhe Ensarëve, sepse ata ishin në kontakt të drejtpërdrejt me këtë Fè, që në fillim kur ajo zbriti tek i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Allahu ka dëshmuar për ta se janë në mirësi, dhe ka pohuar për ta kënaqësinë: “Të mëparshmit, të parët, prej Muhaxhirëve dhe prej Ensarëve dhe prej atyre që i pasuan ata me përsosmëri, Allahu është i kënaqur ndaj tyre(me bindjen që i bënë dhe që i’u përgjigjën të Dërguarit) dhe ata janë të kënaqur ndaj Tij(me shpërblimin që morën për bindjen dhe imanin e tyre). Ai ka përgatitur për ta Xhennete, nën të cilat rrjedhin lumenj, përgjithmonë do të jenë në to, përjetësisht. Ai është fitimi i madh.”
Është detyrë njohja e rrugës së atyre dhe ecja në rrugën e tyre, ata janë Es-Selefus-Saalih. Kur përdoret fjala “Es-Selef” janë për qëllim ATA.
Dhe për sa na përket neve, kur përdoret “Es-Selef”, duke qenë se të mëparshmit, të parët, janë fillimi i Selefëve, hyjnë në të edhe Tabiinët, edhe Etbaut-tabiin, edhe prijësit e udhëzimit, këta të gjithë janë Selefë, janë të Parët tanë, dhe ne jemi selefijjun, sepse bëjmë përkatësi tek ta dhe jemi ndjekës të rrugës së tyre.
Njerëzit janë: Selefë, selefijjun dhe të halef:
Selefët – janë të mëparshmit, të parët,
Selefijjun – janë ata që i pasuan, Selèfi yt; i pari yt është ç’dokush që të ka paraprirë ty tek e mira, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e ndjekur dhe pa e kundërshtuar, për të thuhet: Ai është selefij, – pra ndjekës i Selefëve, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e kundërshtuar, për të thuhet halefun ose halfun(të mëvonëshmit që e ndryshuan urdhrin dhe u kthyen mbrapa).
Prandaj kjo duhet ditur, në mënyrë që të mos thuhet se selefijtë janë një grup ndër grupet, një parti ndër partitë, një lëvizje ndër lëvizjet, – kjo është gabim, selefijtë janë ndjekësit e vijës(së drejtë të ardhur në hadith), të cilët qëndruan dhe duruan gjatë vijës, ndërsa të tjerët janë ata që u përçanë për tek vijat devijuese nga rruga. Prandaj ka dallim ndërmjet selefijve, dhe ndërmjet hizbijve, mbartës të lëvizjeve, dhe njerëzve të përkatësisë, këta shkuan vijave devijuese nga rruga, kurse selefijtë qëndruan në vijë, ky është dallimi midis tyre.”

📚 Fjala e Shejh Muhammed Eman elXhamij Allahu e mëshiroftë

✍ Abdus-Samed V. Meta

Këshillë nga shejh Rabi’ el Medkhali lidhur me mospajtimet dhe keqkuptimet mes selefive

💎 Këshillë nga shejh Rabi’ el Medkhali lidhur me mospajtimet dhe keqkuptimet mes selefive

🔹 Thotë pyetësi: Allahu ju ruajtë, nganjëherë ka shumë mospajtime dhe keqkuptime mes vetë selefive, andaj cili është orientimi dhe këshilla juaj në mënyrë që vëllezërit selefi të jenë të bashkuar dhe t’i shmangin fitnet dhe mospajtimet?

🔸 Përgjigja: kjo vjen nga frika e pakët ndaj Allahut, nga qendrueshmëria dhe korrektësia e pakët në Fe. Po të kishte qendrueshmëri dhe korrektësi në urdhërat e vërtetë të Allahut, atëherë nuk do të gjeje të tilla gjëra, mirëpo egzistojnë sëmundje vetjake, andaj le t’i largojnë këto sëmundje vetjake, le të bëhen të qendrueshëm dhe të ecin korrektësisht në të vërtetë. Në këtë mënyrë, ata do të jenë sikur një trup i vetëm, sikurse ka thënë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Shembulli i besimtarëve në lidhje me dashamirësinë, mëshirën dhe ndjeshmërinë e tyre është sikur shembulli i një trupi të vetëm; nëse ankon një gjymtyrë e trupit, atëherë i gjithë trupi ankon pagjumësinë dhe temperaturën.”

Unë i porosis që t’i frikësohen Allahut, të jenë të qendrueshëm dhe korrektë në Fe. Po ashtu e porosis edhe veten me këtë gjë përpara se t’i porosis ata. Allahu ju begatoftë!

Përpiquni që të vëllazëroheni, të duheni, të jeni dashamirë dhe të vizitoheni për hir të Allahut tebareke ue teala. Në vend që të shkëmbejmë mllefin dhe urrejtjen, le të shkëmbejmë dashurinë, mëshirën dhe ndjeshmërinë.

Prej gjërave që na largojnë prej mospajtimeve është edhe se ne duhet t’i shmangim shkaqet që sjellin përçarje. Ky shkon me Sururitë dhe thotë se nuk dëshiron t’i braktisë! Ti u bëre shkaktar për përçarje dhe fitne. Ky tjetri shkon me Ikhuanët, ky tjetri me filan fraksion, ndërsa ky me filan grupacion; në këtë mënyrë u bëre shkaktar për përçarjen e selefive. Mospajtimet mes selefive dhe shkaqet e tyre janë të shumta dhe vetëm Allahu azze ue xhel-le i di ato.

Largohuni plotësisht nga shkaqet e mospajtimeve dhe përpiquni të kapeni për Kuran dhe Sunet, përpiquni të merreni vesh mes jush përmes Kuranit dhe Sunetit të Pejgamberit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në këtë mënyrë zemrat dhe trupat tuaj do të bashkohen në të vërtetë dhe në të mirë.

📚 Burimi: https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=146633
📺 Shiko videon: https://youtu.be/jynJhv0UK68
Përktheu: Besmir Cacani
————