Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar

Ka thënë Shejkhul Islam ibn Tejmijje, Allahu e mëshiroftë:
“Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar, dhe vazhdimisht kërkon falje ndërsa përpiqet(në to), le t’a dijë se Allahu do t’i japë prej mirësive të Tija, aq sa nuk i shkon ndërmend.”

📚 Elfetaua el kubra 5/62

✍ Idris Manushi