Duaja e hyrjes në treg

Duaja e hyrjes në treg

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hynë në treg dhe thotë:
LA ILAHE ILA ALLAHU UEHDEHU LA SHERIKE LEHU, LEHUL MULKU, UE LEHUL HAMDU, JUHJI UE JUMITU, UE HUVE HAJUN LA JEMUTU BIJEDIHIL KHAJRU UE HUWE ALA KULI SHEJ’N KADIR, i shkruan Allahu atijë si shpërblim 1 milion të mira, i largon atijë 1 milion të këqija, e ngre atë 1 milion shkallë, dhe i ndërton atijë një shtëpi në xhennet.”

📚 Sahihul Xhamiu i shejkh Albanit nr. 623, dhe e ka bërë shejkhu ‘Hasen’

✍ Idris Manushi

të rinjëve musliman ne kohën e sotit

Imam Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“E metë e të rinjëve musliman ne kohën e sotit është se, për një çast, kur ai ndjenë se ka mësuar diçka nga dija, për të cilën nuk ka pasur njohuri më herët, me këtë ata e ngritin kokën, duke menduar se kanë arritur gjithë diturinë!
I kaplon mashtrimi dhe vetëknaqësia.
Frikohem se do t’i perfshijë fjala e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: ‘Tre qështje janë shkatërruese: Koprracia, pasimi i epshit dhe i vetëknaquri me mendimin e tij.”

Burimi: Silsetu el-Huda uen-nur 861
Përktheu: Shaban Tolaj