Çfarë i tha Mbreti Abdul-Aziz, Hasan elBennas që kërkoi të krijonte grupin e ihuansave brenda mbretërisë.

Çfarë i tha Mbreti Abdul-Aziz, Hasan elBennas që kërkoi të krijonte grupin e ihuansave brenda mbretërisë.

ماذا قال الملك عبد العزيز لحسن البنا الذي طلب إنشاء جماعة الإخوان في المملكة؟
Elhamdulil-Lahi që në këtë vënd nuk gjenden grupacione, grupe dhe besime. Ka një Akide dhe një umet të vetëm. Me këtë rast më vjen ndërmend një lajm që ngjan muteuatir(nga transmetues të shumtë) kur Hasen elBenna, Allahu e mëshiroftë, bëri haxhin në kohën e Mbretit Abdul-Aziz, thuhet që Hasen elBenna i kërkon Mbretit Abdul-Aziz që të krijojë grupin e tij për të brënda Mbretërisë.
Ai i thotë:
– O jetë gjatë! Populli im është i gjithi musliman, e të gjithë janë një xhemat i vetëm, e ku do ta vendosësh grupin tënd?! Të gjithë janë një xhemat, të gjithë janë musliman, e ç’kuptim ka “vllazëria muslimane” në mesin e një xhemati musliman?! Kjo nuk ka kuptim.
Kjo është përgjigje e plotë.
Unë them:
– Nuk ka kuptim kurrë prezenca e grupacioneve në këtë bashkësi, një bashkësi të cilën Allahu e ka begatuar njëherazi me unitetin dhe njësimin. Lavdërojeni Zotin tuaj për unitetin, uniteti është mirësi e madhe. Ju keni jetuar dhe vazhdoni të jetoni inshaAllah në unitet dhe njësim, larg nga grupacionet, larg nga përkatësitë dhe nga besimet e ndryshme, këto mendime të cilat shkatërrojnë, – jashtë këtij vendi, – shkatërrojnë shtete dhe njerëz, duke e quajtur veten “Thirrja islame dhe Përmirësimi” dhe “Grupet islame”. Vendet shkatërrohen, pasuritë shkatërrohen, shpirtrat shkatërrohen, kurse ju jetoni në një mirësi që nuk ka shembull për të në këtë dynja, në siguri, qetësi, e stabilitet, dhe akide të shpëtuar, unitet dhe njësim. Prandaj është për t’u çuditur fakti i prezencës së këtyre grupeve!!!

✍ Abdus-Samed V. Meta

Kush janë ‘Ihuanul Muslimin’?!

Kush janë ‘Ihuanul Muslimin’?!

Lëvizje e themeluar nga Hasan ibn Ahmed ibn Abdu-Rrahman el-Benna në vitin 1347h(1928g) në Ismailijeh, më pas në vitin 1932g transferon lëvizjen në Kajro, ku vazhdon të jetë sot e kësaj dite.

Ky themelues është edukuar sipas rrugës sufije “El-Hassafije” dhe ka vazhduar në këtë gjatë gjithë jetës së tij. Siç e thotë Shejhu i Nderuar, elAlameh, Muhammed Eman ElXhamij, Allahu e mëshiroftë, në përgjigje të një pyetjeje drejtuar atij, ku përmenden “libra” të Hasen elBennas, ka thënë: “Unë nuk njoh që Hasen elBenna të ketë libra, përpos shkresa që flasin për politikën dhe lëvizjen e tij politike, ndërsa libra për dijen, nuk di që ai të ketë libra për dijen!!. Ato janë shkresa që flasin për lëvizjen dhe politikën e tij, për mbledhjen e njerëzve nga ana e tij, dhe për konkurrencën e tij ndaj partive të tjera, sepse ky është një grup politik, i krijuar për konkurrencë ndaj partive politike që kanë qenë në kohën e tij, prandaj dhe Hasen elBenna nga zgjuarsia e tij u përpoq t’i fitonte sufistat, esh’aritë dhe selefitë tek pëllëmba e tij, në mënyrë që me ta të konkurronte ndaj grupeve të tjera politike, nacionaliste, laike, etj, prandaj dhe u përpoq që në partinë e tij të mbledhë të kundërtat, sufitë, esh’aritë, e që për disa shkresa ka vendosur titujt, sikurse i dini. Dhe shkurtimisht: këto nuk janë libra të dijes, por janë shkrime që diktojnë vijën për ndjekësit e tij, në politikën e tij dhe në rrugën e tij, sipas asaj që ai dëshiron.”

(Kaseta me titull: “Pyetjet drejtuar Shejhut në leksionin: Menhexhi i Ehli Sunnetit dhe Xhematit në thirrjen për tek Allahu”, min: 24.)

Përktheu: AbduS-Samed V. Meta