Dituria e cila nuk e ka fryt…

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Dituria e cila nuk e ka fryt të vetin frikën ndaj Allahut të Plotfuqishëm, kthimin kah Ai, lidhjen me Të, si dhe respektimin ndaj myslimanëve, ajo dituri e ka humbur bereqetin”

(Sher’h esSeferinijeh f.63)
Përktheu: Besim Gjelaj

Dituria ka nevojë për të rinj

Dituria ka nevojë për të rinj

Shejh Hammad el Ensarij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Dituria ka nevojë për të rinj që ia jep atë njerëzve.”

Burimi: el Mexhmu’ 2/586.
Përktheu: Besmir Cacani

Vlera e diturisë

Vlera e diturisë

Shejh Salih elFeuzan, Allahu e ruajttë thotë:

“Në qoftë së je i armatosur me librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunetin e Muhamedit salAllahu alejhi ue selam, kurr nuk do të mposhtësh, mirëpo, në qoftë së ti nuk posedon dituri, atëherë, ti sfidohesh me rastin e hedhjes së dyshimit të parë (nga pala e kundërt)”

(Sher’h Nunije 1/76)
Përktheu: Besim Gjelaj