Dita e Xhuma ne 10 Ditët e Dhul Hixhes)

El-Hāfidh Ibën Haxher – rahimahullāh – ka thënë:

“Dita e Xhuma ne to (10 Ditët e Dhul Hixhes) është më e mirë se një Xhuma tjetër, sepse në të bashkohen dy mirësi.”

📚 Fet’hul Bāri 3/29

✍ Përktheu: Alben Aliu

Shikimi i hënës së re

Shikimi i hënës së re

Gjykata Supreme në Arabinë Saudite ka shpallur se është shikuar hëna e re, andaj nesër (e Mërkurë 23 Gusht 2017) do të jetë dita e parë e Muajit Dhul Hixhxhe, dita e Arafatit do të jetë të Enjten (31 Gusht).

Kështu Dita e Bajramit të Kurbaneve bie të Xhumanë, 1 Shtator.

Allahu na dhëntë sukses për çdo të mirë!

Veprat e mira në dhjetë ditshin e Dhulhixh’xhes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

“Nuk ka ditë ku puna është më e vlefshme se sa në këto dhjetë ditë (ditët e DHUL HIXH’XHES).”

📗(E ka saktesuar shejkh Albani ne ‘sahihu tergib’ 1149.)

💎💎 Thotë shejkh Muhamed iben Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë:

“Puna e mire është në mënyra dhe forma të ndryshme si:

1. Leximi i kuranit
2. Dhikri (permendja e Allahut me tesbih, tehmid, tekbir)
3. Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja
4. Veprimi i namazit
5. Nxjerrja e sadakase
6. Bërja mirë ndaj prinderve
7. Mbajtja e lidhjes me të afërmit.

🔸Veprat e mira nuk kanë mbarim, kur nxjerr sadaka nje dirhem në këto dhjetë ditë, dhe një dirhem në dhjetë ditshin e ramazanit kush është më e vleshme tek Allahu Subhane ue te’ala?.

🔸Sadakaja në dhjetë ditshin e dhulhixh’xhes është më e dashur tek Allahu Subhane ue te’ala ,se sa në dhjetë ditshin e muajit ramazan.”

—————————–
📚 (Burimi: likau shehri i shejkh Uthejminit 2/10.)
📝Përktheu:Idris Manushi