Dita e Arafatit

Nga Abdullah ibën Amr ibnul As, radijAllahu ‘anhuma, transmetohet se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Lutja më e mirë është lutja në Ditën e Arafatit, kurse më e mira që e kam thënë unë dhe profetët para meje është:
🔸 “لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير”
🔸 La ilahe il-lAll-llahu wahdeHu la sherike leH; leHu – l-mulku we leHu – l-hamdu, we Huwe ‘ala kul-li shej’in Kadir.
🔸 (Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, i Cili është Një dhe nuk ka ortak. I Tij është pushteti, Atij i takon lavdia dhe Ai është i Gjithëfuqishëm për gjithçka.)”

📚 Tirmidhiu (3585) el-Albani e bën hasen në Sahih etTergib (1536).

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Transmetohet nga Ebi Katade, se është pyetur i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për agjërimin e ditës së Arafatit.
Tha:
“- Me të Allahu fal gjynahet e vitit te kaluar dhe atij që është.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul
muslim

Idris Manushi

💎 AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT 💎

🔸 I Dërguari i Allahut, ‎ﷺ, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit shpresoj tek Allahu se i shlyen gjynahet e vitit vijues dhe vitit të mëparshëm.”

📚 Sahih etTerghib uet Terhib, 1/1010.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Me 31.08.2017 është dita e Arafatit

Aisha – radi Allahu anha – ka thënë:

“Nuk ka brenda vitit ndonjë ditë më të dashur për mua për ta agjëruar se Dita e Arafatit.”

📚Musned Ibnën el-Xhad 512

✍️ Përktheu: Alben Aliu

▫️ Për atë që nuk ka mundur të shkojë në haxhxh sivjet : : : . . . 🕋💚

💎 Imam Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Kush nuk mundi të qëndrojë në Arafat, le të qëndrojë te kufijt e Allahut, i Cili e mësoi;
🔸 Kush nuk mundi ta kalojë natën në Muzdelife, le t’i kalojë netët me ibadete dhe përulje, që Allahu ta afrojë;
🔸 Kush nuk mundi ta therë kurbanin në Mina, le t’i therë epshet e tija, që t’i arrijë idealet;
🔸 Kush nuk mundi të arrijë deri te Shtëpia e Allahut (Qabeja) për shkak se ajo është larg, le t’i drejtohet Zotit të Qabesë, sepse Ai është më afër se damari i qafës (i di imtësitë për njeriun dhe i dëgjon lutjet e tij).

📚 Letaif elMe’arif, faqe 633.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

🔸 “Nuk ka ditë në të cilën Allahu liron robër nga Zjarri më shumë se në Ditën e Arafatit.”

📚 Muslimi
•••━════✿═════━••
▫️ Hafidh Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Dita e Arafatit është ditë e çlirimit prej Zjarrit. Në këtë ditë Allahu çliron prej Zjarrit njerëz të shumtë, si prej atyre që qëndrojnë në Arafat, ashtu edhe prej muslimanëve të vendeve të ndryshme, të cilët nuk kanë qëndruar në Arafat.
Nga ky shkak dita vijuese është ditë feste për të gjithë muslimanët në të gjitha vendet, si ata që kanë marrë pjesë në haxhxh, ashtu edhe të tjerët; ngase të gjithë marrin pjesë në çlirimin prej Zjarrit dhe faljen e Allahut në Ditën e Arafatit.”

📚 Letaif elMe’arif.
•••━════✿═════━•••

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Shejh Abdullah elBessam, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit është agjërimi vullnetar më i mirë, e kjo me unanimitet (ixhma’) të dijetarëve.”

📚 Burimi: Teudihul ahkām 3/558.
Përktheu: Besmir Cacani

💎 Atai, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Nëse ke mundësi të vetmohesh (për dhikr dhe dua) në mbrëmjen e Arafatit (mes ikindisë dhe akshamit), atëherë bëje!

📚 ezZuhd, Imam Ahmed, 2211.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi