Shiko a është zëmra jote e shëndosh

Shejh Reb’i elMed’halij, Allahu e ruajttë thotë:

“Shiko a është zëmra jote e shëndosh. Kurse zëmra e shëndoshë është ajo që e kundërshton shirkun dhe e refuzon të kotën (batilin), e pranon të vërtetën (hakun) dhe e refuzon të kotën me gjithë forcë, pra kjo është zëmra e shëndoshë”

(Asnaful-kulub f.13)
Përktheu: Besim Gjelaj