Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”

Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”

Ka thënë Ibnul Kajjim, Allahu e mëshiroftë: “Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”, duke u bashkuar me “Mëshirën” dhe me “Falësin”, sepse njëriu mund ta falë atë që i bën keq atij, porse s’mund ta dojë atë; gjithashtu mund të mëshirojë porse s’mund ta dojë atë. Kurse Allahu te’ala, ja fal robit të tijë kur pendohet dhe e mëshiron atë, gjithashtu dhe e do atë, Ai i do ata që pendohen, dhe kur pendohet biri i Ademit e do atë Allahu, edhe pse ka ç’farë ka.”

📚 et-Tibjan (146)

✍ Idris Manushi