rrafiditë (shiat), përkrahesit me të mdhej të çifutëve

Shejhul-Islam, Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nëse çifutët e formojnë shtetin e tyre në Irak apo në ndonjë vënd tjetër, rrafiditë (shiat) do të jenë përkrahesit me të mdhej të tyre, sepse ata çdo herë i miqësojnë pa besimtarët”

(Min’haxh 3/378)
Përktheu: Besim Gjelaj