Përhapja e Sunnetit

Ka thënë Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë:
“Përhape, lajmëroji të tjerët për ‘Sunnetin’, duke mos polemizuar e as debatuar.”

📚 El adabu sherijetu i Ibn Muflihit.

✍ Idris Manushi