Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar

Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar

📌 Shejhul Islam Muhamed ibën AbdulUehab, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar, a ka injorancë më të madhe se ai që argumentohet me shumicën e njerëzve?!”

📚 Burimi: Ed-durar es-senijeh 1/41.
Përktheu: Besmir Cacani