Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Transmeton Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Lutjuni Allahut me bindje që do t’ju përgjigjet. Dijeni së Allahu nuk e pranon lutjen që del nga zemra e shkujdesur dhe e preokupuar me gjëra të tjera pos Allahut”

(Silsile Sahiha 2/143; Hasen, Albani)

Po ashtu transmetohet nga Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Mos të thotë ndonjeri prej juve: O Allahu im! Nesë do me fal! O Allahu im! Nesë do me mëshiro! Le të vendos për tu lutur, sepse Allahu vepron çfarë deshiron dhe askush nuk ia imponon”

(Buhariu dhe Muslimi)

Përktheu: Besim Gjelaj

Ndëshkimi i një populli

Umer ibën Abdul-Aziz, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Është thënë në të kaluaren së Allahu i Lartësuar nuk e ndeshkon një shoqëri në përgjithesi si shkak i mekatit të individëve, mirëpo, nesë e keqja behët haptaz, atëherë të gjithë e meritojnë ndeshkimin”

(Muvata, Malik Nr.1799)
Përktheu: Besim Gjelaj

Përmendja e Allahut të Plotëfuqishem

Malik ibën Dinar, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk do të përjetojnë kënaqesi njerëzit, me asgjë me shumë së sa me përmendjen e Allahut të Plotëfuqishem”

(Shuabul-Iman 1/456)
Përktheu: Besim Gjelaj

Gjykimi i kurbanit është Sunnet i theksuar

Ka thënë Shejkh Abdul Aziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë:
“Gjykimi i kurbanit është Sunnet i theksuar, i fortë, dhe i ligjëruar për burrat dhe për gratë, mjafton ai(kurbani) që bëhet nga i pari i shtëpisë për të gjithë familjarët, dhe po ashtu nëse ai(i pari i shtëpisë) është grua mjafton për të gjithë familjarët e sajë.”

📚 Maxhmu-ul fetaua 18/38

Ka thënë Shejkh ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Gjykimi për kurbanin është Sunnet i theksuar, i fortë për atë që ka mundësi, kurbani i tijë është për atë dhe për të gjithë familjarët.”

📚 Mexhmu-ul Fetaua i Shejkh ibn Uthejmin 10/25

✍ Idris Manushi

gjumi pas Sabahut

Ka thënë shejkh Abdul Aziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë:
“Unë nuk e njoh gjumin pas sabahut në jetën time.”

📚 Ibn Bazi Alimun fekadet’hul umetu 223

✍ Idris Manushi

Nuk duhet të ketë turp askush që të kthehet tek e verteta

Ka thënë Shejkh Abdul Aziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë:
“Nuk duhet të ketë turp askush që të kthehet tek e verteta, kthimi tek e vërteta është mirësi dhe Hak’k, kurse qëndrimi tek e kota është poshtrim, pisllik, nënçmim, dhe rrezikshmëri se mund të kap poshtërimi i Allahut, prandaj duhet medoemos që të kthehesh tek Hak’k-u, dhe të ruhesh nga e kota.”

📚 Feuaid mine tefsir 1/36

✍ Idris Manushi

Kush quhet selefij?!

Kush quhet selefij?!

Më pas, prej rrugës së Ehli Sunnetit dhe Xhematit është ndjekja e transmetimeve të të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nga ana e brendëshme dhe e dukshme, nga ana e brendëshme në çështjet e Akides, të cilat i beson njeriu me brendësinë(zemrën) e tij, dhe me të dukshmen që është Islami, e brendëshmja dhe e dukëshmja këtu janë si Imani dhe Islami, komentohet e brendëshmja me veprat e zemrave, ku bën pjesë në të edhe Akidja, dhe e dukëshmja komentohet me Islamin, dhe pasimi i rrugës së të Mëparshmëve, të Parëve, prej Muhaxhirëve dhe Ensarëve, sepse ata ishin në kontakt të drejtpërdrejt me këtë Fè, që në fillim kur ajo zbriti tek i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Allahu ka dëshmuar për ta se janë në mirësi, dhe ka pohuar për ta kënaqësinë: “Të mëparshmit, të parët, prej Muhaxhirëve dhe prej Ensarëve dhe prej atyre që i pasuan ata me përsosmëri, Allahu është i kënaqur ndaj tyre(me bindjen që i bënë dhe që i’u përgjigjën të Dërguarit) dhe ata janë të kënaqur ndaj Tij(me shpërblimin që morën për bindjen dhe imanin e tyre). Ai ka përgatitur për ta Xhennete, nën të cilat rrjedhin lumenj, përgjithmonë do të jenë në to, përjetësisht. Ai është fitimi i madh.”
Është detyrë njohja e rrugës së atyre dhe ecja në rrugën e tyre, ata janë Es-Selefus-Saalih. Kur përdoret fjala “Es-Selef” janë për qëllim ATA.
Dhe për sa na përket neve, kur përdoret “Es-Selef”, duke qenë se të mëparshmit, të parët, janë fillimi i Selefëve, hyjnë në të edhe Tabiinët, edhe Etbaut-tabiin, edhe prijësit e udhëzimit, këta të gjithë janë Selefë, janë të Parët tanë, dhe ne jemi selefijjun, sepse bëjmë përkatësi tek ta dhe jemi ndjekës të rrugës së tyre.
Njerëzit janë: Selefë, selefijjun dhe të halef:
Selefët – janë të mëparshmit, të parët,
Selefijjun – janë ata që i pasuan, Selèfi yt; i pari yt është ç’dokush që të ka paraprirë ty tek e mira, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e ndjekur dhe pa e kundërshtuar, për të thuhet: Ai është selefij, – pra ndjekës i Selefëve, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e kundërshtuar, për të thuhet halefun ose halfun(të mëvonëshmit që e ndryshuan urdhrin dhe u kthyen mbrapa).
Prandaj kjo duhet ditur, në mënyrë që të mos thuhet se selefijtë janë një grup ndër grupet, një parti ndër partitë, një lëvizje ndër lëvizjet, – kjo është gabim, selefijtë janë ndjekësit e vijës(së drejtë të ardhur në hadith), të cilët qëndruan dhe duruan gjatë vijës, ndërsa të tjerët janë ata që u përçanë për tek vijat devijuese nga rruga. Prandaj ka dallim ndërmjet selefijve, dhe ndërmjet hizbijve, mbartës të lëvizjeve, dhe njerëzve të përkatësisë, këta shkuan vijave devijuese nga rruga, kurse selefijtë qëndruan në vijë, ky është dallimi midis tyre.”

📚 Fjala e Shejh Muhammed Eman elXhamij Allahu e mëshiroftë

✍ Abdus-Samed V. Meta

Duaja e hyrjes në treg

Duaja e hyrjes në treg

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hynë në treg dhe thotë:
LA ILAHE ILA ALLAHU UEHDEHU LA SHERIKE LEHU, LEHUL MULKU, UE LEHUL HAMDU, JUHJI UE JUMITU, UE HUVE HAJUN LA JEMUTU BIJEDIHIL KHAJRU UE HUWE ALA KULI SHEJ’N KADIR, i shkruan Allahu atijë si shpërblim 1 milion të mira, i largon atijë 1 milion të këqija, e ngre atë 1 milion shkallë, dhe i ndërton atijë një shtëpi në xhennet.”

📚 Sahihul Xhamiu i shejkh Albanit nr. 623, dhe e ka bërë shejkhu ‘Hasen’

✍ Idris Manushi

Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër dhe nuk ka ndonjë problem se me cilën ia fillon:

SubhanAllah, uel hamdulil-lah, ue la ilahe il-lAllah, uAllahu ekber!”

Transmeton Muslimi
Përktheu: Besmir Cacani

rrafiditë (shiat), përkrahesit me të mdhej të çifutëve

Shejhul-Islam, Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nëse çifutët e formojnë shtetin e tyre në Irak apo në ndonjë vënd tjetër, rrafiditë (shiat) do të jenë përkrahesit me të mdhej të tyre, sepse ata çdo herë i miqësojnë pa besimtarët”

(Min’haxh 3/378)
Përktheu: Besim Gjelaj