A e prish pështyma agjërimin?

⁉️ A e prish pështyma agjërimin?
✍🏻 Nga shejh Muhamed ibën Salih el Uthejmin

🔹 Pyetja: shejh, Allahu ju begatoftë! Sa i përket pështymës, a e prish agjërimin?

🔸 Përgjigja: pështyma nuk e prish agjërimin me ixhma’ (me pajtim unanim) dhe është e pamundur që dikush të thotë se e prish agjërimin. Për grumbullimin e pështymës dhe gëlltitjen e saj, disa dijetarë kanë thënë se e prish agjërimin, mirëpo, më e sakta është se nuk e prish.

E sakta është se nuk e prish, sepse ti nuk ke futur as ushqim dhe as pije në gojë. Kjo pështymë ka dalë nga goja dhe është kthyer në të.

Për këtë arsye, mendimi më i saktë lidhur me gëlbazën është se nuk e prish agjërimin, edhe nëse ajo arrin në gojë dhe e kalon, agjërimi nuk prishet. Mirëpo, njeriu nuk duhet ta kalojë gëlbazën, sepse dijetarët e kanë ndaluar këtë gjë, pasi është diçka e neveritshme dhe njeriu nuk duhet ta kalojë.

Nëse njeriu e shplanë gojën për shkak të etjes, a prishet agjërimi apo jo?

Nëse e kalon ujin, agjërimi prishet dhe kjo gjë është e qartë, mirëpo nëse nuk e kalon, atëherë agjërimi nuk prishet.

📚 Burimi: http://binothaimeen.net/content/5036
📺 Shiko videon: https://youtu.be/j-NtwH39yVE
Përktheu: Besmir Cacani

Të kushtuarit rëndësi Teuhidit

💎 Të kushtuarit rëndësi Teuhidit 💎
✍🏻 Shejh AbdusSelam el Berxhes

➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Thirrësit për tek Allahu subhanehu ue teala duhet të kujdesen për çështjen e Teuhidit dhe t’i kushtojnë rëndësi. Prej gjërave që të vrasin në zemër është dalja e disave që thonë: “Pse po i kushtohet kjo rëndësi Teuhidit? A nuk duhet t’i kushtojmë rëndësi çështjeve dhe punëve të muslimanëve? Muslimanët vriten djathtas-majtas, ndërsa ne bëjmë thirrje për shkatërrim të tyrbeve dhe heqjen e xhamive që janë ndërtuar mbi varre.” E çështje të ngjashme.

Ky që e thotë këtë fjalë, ka harruar apo bën sikur ka harruar fjalën e prijësve të njerëzve të Teuhidit, Ibrahimit alejhis-selam: “Më distanco mua dhe familjen time nga adhurimi i idhujve!” [Ibrahim: 35].

Nëse miku i Allahut dhe imami i njerëzve të Teuhidit, të cilin Allahu e ka bërë besimtar të vetëm dhe ka thënë për të: “Dhe të Ibrahimit – i cili i plotësoi detyrimet.” [En-Nexhm: 37], po ashtu ka urdhëruar Pejgamberin e Tij Muhamed sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që të pasojë besimin e përkushtuar të Ibrahimit ndaj Allahut, gjithashtu Allahu e sprovoi me bërjen kurban të birit të tij, ndërsa ai e zbatoi urdhërin e Allahut. Po ashtu me dorën e tij të ndershme theu idhujt dhe i kundërshtoi shumë idhujtarët… me gjithë këto vlera e të tjera si këto, ai frikësohet se mos bie në shirk, që është adhurimi i idhujve dhe është shirku më i rëndë; e si të jetë puna me të tjerët?

Për këtë, Ibrahim et-Tejmi Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “E kush është i sigurtë prej shirkut pas Ibrahimit alejhis-selam?”

Shejhul Islam Muhamed ibën AbdulUehab Allahu e mëshiroftë, ka thënë në hadithin e Ebu Said el Hudriut radijAllahu anhu: “Musai tha: “O Zot! Më mëso diçka që të përkujtoj dhe të lus me të!” Tha: “O Musa! Thuaj: La ilahe il-lAllah!”

Shejhul Islam Muhamed ibën AbdulUehab, Allahu e mëshiroftë, thotë në librin “Kitab et-Teuhid” për këtë hadith: “Hadithi tregon se pejgamberët kanë nevojë që t’u tërhiqet vëmendja rreth vlerës së fjalës La ilahe il-lAllah.”

Ne duhet t’i kushtojmë rëndësi kësaj çështje, madje t’i kushtojmë shumë rëndësi. Nëse kjo çështje është në rregull, atëherë gjërat pas saj janë më të lehta, të thjeshta dhe garanton mirëqënien e veprave pas saj. E nëse ky parim është i prishur, atëherë s’do të ketë dobi, as mirëqënie dhe as pranim.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖

📺 Shiko videon: https://youtu.be/BR_0aX8b7Bc
Përktheu: Besmir Cacani

Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

✍🏻 Imam el Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

👉🏻 “Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin, kurse po e njohe bidatin, atëherë e ke të pamundur të njohësh Sunetin.”

📚 Burimi: elHuda uen-nur 715.
Përktheu: Besmir Cacani

A e prish agjërimin dializa (pastrimi i gjakut)?

⁉️ A e prish agjërimin dializa (pastrimi i gjakut)?
✍🏻 Nga shejh Muhamed ibën Salih el Uthejmin

🔹 Pyetja: Allahu ju dhëntë mirësi o shejh! A e prish agjërimin dializa (pastrimi i gjakut)?

🔸 Përgjigja:

Së pari, Allahu të begatoftë: ai që ka nevojë për dializë, a mund ta bëjë natën apo jo?

Po të pyes: a e ka të mundur t’i thotë mjekëve se do ta bëjë dializën natën?

Nëse mund ta bëjë, atëherë nuk lejohet ta bëjë dializën ditën. E nëse nuk mund ta bëjë, atëherë ushqehet ditën sepse është i sëmurë dhe e kompeson më vonë.

📚 Burimi: http://binothaimeen.net/content/6248
📺 Shiko videon: https://youtu.be/Yei-kkypYGo
Përktheu: Besmir Cacani

Gjykimi i mohimit të magjisë

⁉️ Gjykimi i mohimit të magjisë
✍🏻 Nga shejh AbdulAziz ibën Baz

🔹 Pyetja: kam dëgjuar nga disa nxënës të dijes duke mohuar magjinë, derisa njëri prej tyre ka thënë: “Sillni magjistarët dhe le të më bëjnë magji nëse flasin të vërtetën!”

Cili është orientimi juaj, sidomos nëse kjo shprehje del nga një person i njohur dhe ka mjaft popullaritet?

🔸 Përgjigja: kjo është injorancë dhe gabim. Kjo shprehje del nga injoranca. Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i është bërë magji dhe ai është krijesa më e mirë. Janë vërtetuar hadithet nga Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se atij i është bërë magji dhe Allahu subhanehu ue teala e ka shëruar nga ajo. Kjo është diçka e mirënjohur dhe muslimanët kanë rënë në Ixhma’ (pajtim unanim) se magjia ndodh dhe bëhet me leje të Allahut subhanehu ue teala, mirëpo disa e kanë ndikimin tek i sëmuri, kurse disa të tjera e kanë ndikimin me haluçinacione sikurse thamë.

📚 Burimi: http://www.binbaz.org.sa/noor/982
📺 Shiko videon: https://youtu.be/pPHDJNsV2xw
Përktheu: Besmir Cacani

👉🏻 Shtesë:

✍🏻 Imam es-Serhasi el Hanefi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Ixhmaja (pajtimi unanim) sjell dituri të pa kundërshtueshme dhe është në pozitën e argumentit [nga Kurani dhe Suneti]. Ashtu siç nuk lejohet të braktiset argumenti [nga Kurani dhe Suneti] për shkak të një mendimi që e kundërshton argumentin, po ashtu nuk lejohet kundërshtimi i Ixhmasë për një mendim që e kundërshton Ixhmanë; kjo pasi që Ixhmaja është pohuar me argumentin e tij përkatës.”

📚 Burimi: Usul es-Serhasi (1/308).

Ç’do vështirësi fillon e madhe por shumë shpejt zvogëlohet tek njerëzit dhe injorohet!?.

Ç’do vështirësi fillon e madhe por shumë shpejt zvogëlohet tek njerëzit dhe injorohet!?.

Transmetohet nga Hudhejfe ibnul Jeman, radijeAllahu anhu, se ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë Allahu i ka krijuar krijesat në një formë, të vogla dhe vijnë duke u rritur, përveç vështirësisë, e ka krijuar të madhe e vjen duke u zvogëluar.”

(Burimi: Behxhetul mexhalisu i Ibn Abdul Berr 1/250)

Përktheu: Idris Manushi

Agjerimi, dobitë fetare në adhurim janë bazë, kurse dobitë e dynjasë janë sekondare

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë duke folur për agjërimin ka thënë:

“Disa njerëz kur flasin për dobitë e adhurimit, i potencojnë dobitë e dynjasë, si p.sh. thonë: Në namaz ka dobi fizike-sportive ngase përfitojnë gjymtyrët e trupit, në agjërim ka dobi rifreskuese dhe renditje të ushqimit!

Në fakt është obligim që mos të behën dobitë e dynjasë esenciale, sepse Allahu nuk i ka cekur në librin e Tij, porse e ka cekur së namaz të largon nga punët e këqija dhe të neveritshme, për agjërimin ka pohuar së është shkak për devotshmëri.

Andaj, dobitë fetare në adhurim janë bazë, kurse dobitë e dynjasë janë sekondare”

(elKaulul-Mufid f.458)
Përktheu: Besim Gjelaj

Rreth vlerave të syfyrit

Rreth vlerave të syfyrit

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë dallimi mes agjërimit tonë dhe atij të Ehli Kitabit(pasuesit e librave të shenjtë) është syfyri.”

(Burimi: Sahihul Nesai 2165)

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë syfyri është bereqet, prandaj mos e leni atë.”

(Burimi: Sahihul xhamiu i shejkh Albanit 1636)

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Hani syfyr! Sikur edhe një gllëjkë ujë.”

(Burimi: Sahihul xhamiu i shejkh Albanit 2945)

Përktheu: Idris Manushi

Gibeti dhe Istigfari gjatë agjerimit

Gibeti dhe Istigfari gjatë agjerimit

Disa selefë kanë thënë:

“Gibeti (përgojimi) e shqyen agjërimin, ndërsa istigfari (kërkimi falje Allahut) e harrnon atë. Kush ka mundësi që mos ta ketë agjërimin e shqyer, le ta bëjë.”

📚 Burimi: Xhamiul ulumi uel hikem 139.
Përktheu: Besmir Cacani