O gjynahqar! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut

O gjynahqar! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut

💎 Ibën Rexheb elHanbelij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “O gjynahqar (dhe të gjithë jemi të tillë)!
Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut, për shkak të veprave të këqija që i ke bërë.
Në këto ditë lirohen prej Zjarrit shumë e shumë njerëz si ti.”

📚 Letaif elMe’arif, faqe 213.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi