Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Transmeton Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Lutjuni Allahut me bindje që do t’ju përgjigjet. Dijeni së Allahu nuk e pranon lutjen që del nga zemra e shkujdesur dhe e preokupuar me gjëra të tjera pos Allahut”

(Silsile Sahiha 2/143; Hasen, Albani)

Po ashtu transmetohet nga Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Mos të thotë ndonjeri prej juve: O Allahu im! Nesë do me fal! O Allahu im! Nesë do me mëshiro! Le të vendos për tu lutur, sepse Allahu vepron çfarë deshiron dhe askush nuk ia imponon”

(Buhariu dhe Muslimi)

Përktheu: Besim Gjelaj