Nuk shikojmë tek ata që duhen shembull më të mirë se martesa

Nuk shikojmë tek ata që duhen shembull më të mirë se martesa

Transmetohet nga Ibn Abasi radijAllahu anhu, se ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Nuk shikojmë tek ata që duhen shembull më të mirë se martesa.”

📚 E ka sjell Ibn Maxheh, dhe e ka saktësuar Albani

✍ Idris Manushi