Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar

Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar është:

-kur njeriu e marton një grua, pasi që e shfrytëzon atë, e shkurorizon dhe nuk ia jep mehrin e saj;

-kur njeriu i punëson disa punëtor, më pas nuk ua jep pagat e tyre;

-kur njeriu e vret një kafshë pa asnjë arsye”

(Silsile esSahiha Nr.999)
Përktheu: Besim Gjelaj