Me të vërtetë shejtani ka humbur shpresën që namazlinjët ta adhurojnë

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Me të vërtetë shejtani ka humbur shpresën që namazlinjët ta adhurojnë, mirëpo, nuk e ka humbur shpresën që të fus përçarje mes tyre”

(S. Sahiha 1608, Albani)
Përktheu: Besim Gjelaj