Lutja që bëhet natën e Kadrit

Lutja që bëhet natën e Kadrit

Transmetohet nga nëna e besimtarëve, Aishja radijAllahu anhe se ka thënë:

“O i Dërguari i Allahut! Më trego si të lutem nëse e zë natën e Kadrit!”

Tha:
“Thuaj: o Allah! Vërtet Ti je Falës, e do faljen, andaj më fal mua.”

يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو قالَ تقولينَ اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي
[Allahumme inneke afuwun, tuhibbul afwe, fa’fu anni]

Burimi: Sahih Ibën Maxheh nr 3119.
Përktheu: Besmir Cacani