Largimi nga pesimizmi

Largimi nga pesimizmi

Ka thënë Shejkh ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Duhet për ne, që të mos pesimohemi (të mos bëhemi pesimist) kur shikojmë që kemi shumë kundërshtarë, apo kur shikojmë se ata (kundështarët) janë më të fortë dhe më të organizuar në kundërshtimin e të vërtetës (Hak-kut), sepse e vërteta (Hak-ku) është i ndihmuar por me sprova dhe mundime.”

📚 Sheh Keshfu Shubuhat fq.64-65

✍ Idris Manushi