Kush thotë: LA ILAHE ILA ALLAHU UE ALLAHU EKBER,…

Kush thotë: LA ILAHE ILA ALLAHU UE ALLAHU EKBER,…

Transmetohet nga Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, (Merfuan)duke e ngritur tek i Dërguri i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, se kush thotë: “LA ILAHE ILA ALLAHU UE ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILA ALLAHU UAHDEHU, LA ILAHE ILA ALLAHU UE LA SHERIKE LEHU, LA ILAHE ILA ALLAHU LEHUL MULKU UE LEHUL HAMDU, LA ILAHE ILA ALLAHU UE LA HAULA UE LA KUUETE ILA BILAHI, pesë herë, duke i numëruar me gishtat e tijë.
Pastaj tha:
Kush i thotë në një ditë apo natë, apo një herë në muaj, dhe pastaj vdes në atë ditë apo natë, apo në atë muaj, i falen atij gjynahet.”

(Burimi: Hadithi është në sahihun e Nesaiut dhe e ka bërë të saktë Shejkh Albani)

Përktheu: Idris Manushi