Kush ruhet nga dy cilësi, e ka ruajtur agjërimin

Kush ruhet nga dy cilësi, e ka ruajtur agjërimin

Muxhahidi – rahimehullah – ka thënë:

“Kush ruhet nga dy cilësi, e ka ruajtur agjërimin: gibeti (përgojimi) dhe gënjeshtra.”

(Musannef Ibën Ebi Shejbe, nr. 8887)

Përktheu: Alben Aliu