Kush janë kushtet e kurbanit?

Kush janë kushtet e kurbanit?

Ka thënë shejkh ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“1. Të jetë prej gjësë së gjallë si; deve, lopë, kafshët e imëta(dele, dhi).
2. Të plotësojë moshën e duhur sipas sheriatit, për delet 6 muaj, për dhitë 1 vit, për lopët 2 vjet, për devetë 5 vjet.
3. Të jetë pa mangësi që e pengojnë në kryrjen e sajë(kurbanit), si; qorrja te e cila është e qartë verbëria, e sëmura te e cila është e qartë sëmundja e saj, sakatja kur është e qartë ajo, dhe e çmëndura e cila nuk dinë të ruhet si ajo që është pa tru dhe e vjetër”.

(Burimi: mexhmuul fetaua 12/ 25)

Përktheu: Idris Manushi

Si e ndanë mishin e kurbanit ai që bën kurban?

Ka thënë AbdulAziz bin Baz, Allahu e mëshiroftë: “Sunneti për atë që bën kurban është që të hajë vetë prej saj, të dhurojë prej tijë të afërmëve, komshijve, dhe një pjesë e nxjerr sadaka”.

(Burimi: mexhmuul fetaua 38/18)

Përktheu: Idris Manushi