Kundërshtimi i shpalljes (Kuranit dhe Sunnetit)

Kundërshtimi i shpalljes (Kuranit dhe Sunnetit)

💎 Imam Ibnul Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Çdoherë kur dikush e kundërshton shpalljen (Kuranin dhe Sunnetin) me mendjen (logjikën) e tij, Allahu ia prish atij mendjen në mënyrë që ai flet fjalë me të cilat qeshin të mençurit.”

📚 esSawa’ik elMursele, 3/1002.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi