Imami e lexonte suren elBekara në tetë rekate

Imami e lexonte suren elBekara në tetë rekate.

💎 Imam Maliku transmeton nga Davud ibnul Husajni se e ka dëgjuar A’rexhin* duke thënë:

🔸 “Imami e lexonte suren elBekara në tetë rekate. Nëse e lexonte në dymbëdhjetë rekate, njerëzit thoshin se e ka shkurtuar leximin.”
(Sahih)

📚 Muvetta’, Imam Malik, 1/115.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi
______
* Tabi’ij i madh që ka takuar një numër të madh sahabesh, mes të cilëve Ebu Hurajran, Ibën Abbasin, Ebu Seidin etj. Ka vdekur në vitin 117H.