Gjykimi i mohimit të magjisë

⁉️ Gjykimi i mohimit të magjisë
✍🏻 Nga shejh AbdulAziz ibën Baz

🔹 Pyetja: kam dëgjuar nga disa nxënës të dijes duke mohuar magjinë, derisa njëri prej tyre ka thënë: “Sillni magjistarët dhe le të më bëjnë magji nëse flasin të vërtetën!”

Cili është orientimi juaj, sidomos nëse kjo shprehje del nga një person i njohur dhe ka mjaft popullaritet?

🔸 Përgjigja: kjo është injorancë dhe gabim. Kjo shprehje del nga injoranca. Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i është bërë magji dhe ai është krijesa më e mirë. Janë vërtetuar hadithet nga Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se atij i është bërë magji dhe Allahu subhanehu ue teala e ka shëruar nga ajo. Kjo është diçka e mirënjohur dhe muslimanët kanë rënë në Ixhma’ (pajtim unanim) se magjia ndodh dhe bëhet me leje të Allahut subhanehu ue teala, mirëpo disa e kanë ndikimin tek i sëmuri, kurse disa të tjera e kanë ndikimin me haluçinacione sikurse thamë.

📚 Burimi: http://www.binbaz.org.sa/noor/982
📺 Shiko videon: https://youtu.be/pPHDJNsV2xw
Përktheu: Besmir Cacani

👉🏻 Shtesë:

✍🏻 Imam es-Serhasi el Hanefi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Ixhmaja (pajtimi unanim) sjell dituri të pa kundërshtueshme dhe është në pozitën e argumentit [nga Kurani dhe Suneti]. Ashtu siç nuk lejohet të braktiset argumenti [nga Kurani dhe Suneti] për shkak të një mendimi që e kundërshton argumentin, po ashtu nuk lejohet kundërshtimi i Ixhmasë për një mendim që e kundërshton Ixhmanë; kjo pasi që Ixhmaja është pohuar me argumentin e tij përkatës.”

📚 Burimi: Usul es-Serhasi (1/308).