Gjumi dhe njeti për namaz nate

Gjumi dhe njeti për namaz nate

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush shkon në shtrat për të fjetur dhe ka për qëllim që të ngrihet për namaz nate, por e kaplon gjumi dhe s’ngrihet deri sa agon, i shkruhet atij si shpërblim atë që ka pasur si qëllim, dhe gjumi i tijë konsiderohet si sadaka prej Zotit të Tijë të Lartësuar.”

📚 Transmeton Nesaiu, dhe e ka saktësuar shejkh Albani

✍ Idris Manushi