Ç’do vështirësi fillon e madhe por shumë shpejt zvogëlohet tek njerëzit dhe injorohet!?.

Ç’do vështirësi fillon e madhe por shumë shpejt zvogëlohet tek njerëzit dhe injorohet!?.

Transmetohet nga Hudhejfe ibnul Jeman, radijeAllahu anhu, se ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë Allahu i ka krijuar krijesat në një formë, të vogla dhe vijnë duke u rritur, përveç vështirësisë, e ka krijuar të madhe e vjen duke u zvogëluar.”

(Burimi: Behxhetul mexhalisu i Ibn Abdul Berr 1/250)

Përktheu: Idris Manushi