Sjellja në Xhami

Sjellja në Xhami

“E dëgjoi prijesi i besimtarëve Umer ibnul-Hatabi radijAllahu anhu një njeri duke e ngritë zërin në Xhami dhe i tha:

A e di ti ku je?!”

(Ibën Ebi Shejbeh Nr. 7986)
Përktheu: Besim Gjelaj