Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat, lexo ajetin Kursij, do të ruajë Allahu dhe s’do të afrohet shejtani derisa të agojë.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul Bukhari

✍ Idris Manushi

Veprat e mira në dhjetë ditshin e Dhulhixh’xhes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

“Nuk ka ditë ku puna është më e vlefshme se sa në këto dhjetë ditë (ditët e DHUL HIXH’XHES).”

📗(E ka saktesuar shejkh Albani ne ‘sahihu tergib’ 1149.)

💎💎 Thotë shejkh Muhamed iben Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë:

“Puna e mire është në mënyra dhe forma të ndryshme si:

1. Leximi i kuranit
2. Dhikri (permendja e Allahut me tesbih, tehmid, tekbir)
3. Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja
4. Veprimi i namazit
5. Nxjerrja e sadakase
6. Bërja mirë ndaj prinderve
7. Mbajtja e lidhjes me të afërmit.

🔸Veprat e mira nuk kanë mbarim, kur nxjerr sadaka nje dirhem në këto dhjetë ditë, dhe një dirhem në dhjetë ditshin e ramazanit kush është më e vleshme tek Allahu Subhane ue te’ala?.

🔸Sadakaja në dhjetë ditshin e dhulhixh’xhes është më e dashur tek Allahu Subhane ue te’ala ,se sa në dhjetë ditshin e muajit ramazan.”

—————————–
📚 (Burimi: likau shehri i shejkh Uthejminit 2/10.)
📝Përktheu:Idris Manushi

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, …

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut

Ka thënë Shejkh ibn Baz, Allahu e mëshiroftë: “Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, duke lexuar Kur’an, dhe duke u shoqëruar me njerëz të mirë, të zgjedhur, dhe duke u larguar nga shoqëria e atyre që janë të pavëmëndshëm dhe të këqij, zbutet zëmra e tij dhe lumturohet.”

📚 Mexhmu fetaua i Ibn Bazit 5/244

✍ Idris Manushi

Nuk mjafton vetëm leximi i Kuranit ditën, por duhet edhe natën

Nuk mjafton vetëm leximi i Kuranit ditën, por duhet edhe natën

💎 Imam Ibën Rexheb elHanbelij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Nga Ibën Abbasi, radijAllahu anhuma, transmetohet se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, e ka përsëritur Kuranin (në Ramazan) me Xhibrilin gjatë natës.
Kjo tregon se preferohet që të shtohet leximi i Kuranit në Ramazan gjatë natës. Natën ndërpriten angazhimet, mblidhet përqendrimi dhe forcohet zemra dhe gjuha për meditim rreth ajeteve të Kuranit.
{إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} [المزمل : 6]
“Leximi dhe meditimi i natës është më i fuqishëm dhe fjalët më të qëlluara.”

📚 Letaif elMe’arif, faqe 315.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi