Dua, lujte pas ngrënjes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hà diçka dhe pastaj thotë;(këtë Duà):
“ELHAMDULILAHI EL-LEDHI AT’AMENI HADHAT TAAMU UE REZEKANIHI MIN GAJRI HAULIN MIN NI UE LA KUWETE”.
I falen atij gjynahet që i ka bërë më përpara.”

📚 Sahihul Xhamiu i Shejkh Albanit me numër 6086

✍ Idris Manushi

sh.p.(shënim i përkthyesit): ‘Për gjynahet, kihet për qëllim gjynahet e vogla.’

Ka thënë Ibnu Kudame mbi të ngopurit

Ka thënë Ibnu Kudame, Allahu e mëshiroftë: “Se nga rrugët ose dyert e shejtanit është dhe e ngopura, ajo të shton dhe forcon epshin dhe të preukupon nga adhurimi”.

(Burimi: mukhtesar minhaxhul kasidine, marrë nga miraath.net)

Përktheu: Idris Manushi