Lere medh’hebin e filanit e filanit

Imam EsSefarini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Lere medh’hebin e filanit e filanit, përmbaju sunetit të birit të Adnanit (Muhamedit salAllahu alejhi ue selem), ngase kjo është shtylla e forte e cila nuk këputet…”

(Levemiul-Envar 1/107)
Përktheu: Besim Gjelaj

Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat, lexo ajetin Kursij, do të ruajë Allahu dhe s’do të afrohet shejtani derisa të agojë.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul Bukhari

✍ Idris Manushi

Kush ka dy motra ose dy vajza dhe kujdeset për to

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush ka dy motra ose dy vajza dhe kujdeset për to për aq sa është më ato, do të jetë më Mua në Xhennet kështu, dhe bëri shenjë me dy gishtat e tijë duke i bashkëngjitur.”

📚 Silsiletu sahiha i shejkh Albanit nr. 1026

✍ Idris Manushi

Dita e Arafatit

Nga Abdullah ibën Amr ibnul As, radijAllahu ‘anhuma, transmetohet se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Lutja më e mirë është lutja në Ditën e Arafatit, kurse më e mira që e kam thënë unë dhe profetët para meje është:
🔸 “لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير”
🔸 La ilahe il-lAll-llahu wahdeHu la sherike leH; leHu – l-mulku we leHu – l-hamdu, we Huwe ‘ala kul-li shej’in Kadir.
🔸 (Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, i Cili është Një dhe nuk ka ortak. I Tij është pushteti, Atij i takon lavdia dhe Ai është i Gjithëfuqishëm për gjithçka.)”

📚 Tirmidhiu (3585) el-Albani e bën hasen në Sahih etTergib (1536).

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Transmetohet nga Ebi Katade, se është pyetur i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për agjërimin e ditës së Arafatit.
Tha:
“- Me të Allahu fal gjynahet e vitit te kaluar dhe atij që është.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul
muslim

Idris Manushi

💎 AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT 💎

🔸 I Dërguari i Allahut, ‎ﷺ, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit shpresoj tek Allahu se i shlyen gjynahet e vitit vijues dhe vitit të mëparshëm.”

📚 Sahih etTerghib uet Terhib, 1/1010.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Me 31.08.2017 është dita e Arafatit

Aisha – radi Allahu anha – ka thënë:

“Nuk ka brenda vitit ndonjë ditë më të dashur për mua për ta agjëruar se Dita e Arafatit.”

📚Musned Ibnën el-Xhad 512

✍️ Përktheu: Alben Aliu

▫️ Për atë që nuk ka mundur të shkojë në haxhxh sivjet : : : . . . 🕋💚

💎 Imam Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Kush nuk mundi të qëndrojë në Arafat, le të qëndrojë te kufijt e Allahut, i Cili e mësoi;
🔸 Kush nuk mundi ta kalojë natën në Muzdelife, le t’i kalojë netët me ibadete dhe përulje, që Allahu ta afrojë;
🔸 Kush nuk mundi ta therë kurbanin në Mina, le t’i therë epshet e tija, që t’i arrijë idealet;
🔸 Kush nuk mundi të arrijë deri te Shtëpia e Allahut (Qabeja) për shkak se ajo është larg, le t’i drejtohet Zotit të Qabesë, sepse Ai është më afër se damari i qafës (i di imtësitë për njeriun dhe i dëgjon lutjet e tij).

📚 Letaif elMe’arif, faqe 633.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

🔸 “Nuk ka ditë në të cilën Allahu liron robër nga Zjarri më shumë se në Ditën e Arafatit.”

📚 Muslimi
•••━════✿═════━••
▫️ Hafidh Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Dita e Arafatit është ditë e çlirimit prej Zjarrit. Në këtë ditë Allahu çliron prej Zjarrit njerëz të shumtë, si prej atyre që qëndrojnë në Arafat, ashtu edhe prej muslimanëve të vendeve të ndryshme, të cilët nuk kanë qëndruar në Arafat.
Nga ky shkak dita vijuese është ditë feste për të gjithë muslimanët në të gjitha vendet, si ata që kanë marrë pjesë në haxhxh, ashtu edhe të tjerët; ngase të gjithë marrin pjesë në çlirimin prej Zjarrit dhe faljen e Allahut në Ditën e Arafatit.”

📚 Letaif elMe’arif.
•••━════✿═════━•••

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Shejh Abdullah elBessam, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit është agjërimi vullnetar më i mirë, e kjo me unanimitet (ixhma’) të dijetarëve.”

📚 Burimi: Teudihul ahkām 3/558.
Përktheu: Besmir Cacani

💎 Atai, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Nëse ke mundësi të vetmohesh (për dhikr dhe dua) në mbrëmjen e Arafatit (mes ikindisë dhe akshamit), atëherë bëje!

📚 ezZuhd, Imam Ahmed, 2211.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar

Ka thënë Shejkhul Islam ibn Tejmijje, Allahu e mëshiroftë:
“Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar, dhe vazhdimisht kërkon falje ndërsa përpiqet(në to), le t’a dijë se Allahu do t’i japë prej mirësive të Tija, aq sa nuk i shkon ndërmend.”

📚 Elfetaua el kubra 5/62

✍ Idris Manushi

Shkruesi i diturisë

💎 Imam elMundhiriu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Shkruesi i diturisë së dobishme e merr shpërblimin e tij dhe shpërblimin e secilit që e lexon, e shkruan ose vepron sipas saj, deri sa mbetet shkrimi i tij.
Kurse shkruesi i shkrimit, në të cilin ka mëkat, e merr barrën e vet dhe barrën e secilit që punon me atë mëkat, përderisa mbetet shkrimi i tij.

📚 nga profili i Shejh Muhammed Bazmul në fb

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Tani Ehlus Sunneh janë në vetmi të madhe (vrojtohen shumë si të huaj).

💎Imam el-Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:💎

🔸 Tani Ehlus Sunneh janë në vetmi të madhe (vrojtohen shumë si të huaj).

Na luftojnë me media të dëgjuara, me media të shikuara dhe me media të shkruara. Aq shumë na luftojnë saqë edhe familja dhe shokët filluan ta luftojnë këtë “të huaj”, i cili kapet për Librin e Allahut dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij, ‎ﷺ.

Mirëpo, megjithëkëtë:

Ne jemi të lumtur që jemi të huaj në këtë mënyrë dhe krenohemi me këtë, ngase i Dërguari i Allahut, ‎ﷺ, i ka lëvduar këta të huaj dhe ka thënë:

((إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبٰى لِلْغُرَبَاءِ.))

“Islami ka filluar si i huaj (me pakicë) dhe do të kthehet i huaj (me pakicë) ashtu si në fillim. E lum për ata të huaj (atë pakicë)!”

Sahabet kanë thënë:

“Cilët janë ata, o i Dërguar i Allahut!”

Ai tha:

((الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.))

“Ata të cilët përmirësojnë kur njerëzit prishen.”

📚 esSilsile esSahiha, 1273

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi/

Humbja e shpresës nga Allahu nuk lejohet

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Humbja e shpresës nga Allahu nuk lejohet, sepse kjo është mëndim i keq për Allahun në dy aspekte:

E para: është ofendim ndaj forcës së Tij subhanehu ue te’ala, sepse ai që e di së Allahu ka forcë për çdo gjë, nuk konsideron diçka të pamundshme ndaj forcës së Allahut;

E dyta: është ofendim ndaj mëshirës së Tij subhanehu ue te’ala, sepse ai që e di së Allahu është i Mëshirshëm, nuk mendon që Allahu subhanehu ue te’ala nuk e mëshiron.

Për këtë arsye ai që e humb shpresën nga mëshira e Allahut konsiderohet i humbur”

(elKaul-ul-Mufid 2/103)
Përktheu: Besim Gjelaj

Të kënaqurit me dhuntinë e Allahut

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

Njeriut kur i jepet (dhuntia) kënaqësia me atë që e ka, do të jetë i pasur, me gjoks të qetë dhe nuk shikon tek dikush tjetër. Për këtë aludon së nga mirësia e plotë e banorëve të xhenetit është: “ …(banorët e xhenetit) e nuk kërkojnë të largohen nga ai” (Kehf 108).

Edhe ai që është më poshtë (në grada) nuk kërkon t’i ndryshohet ajo kënaqësi që e ka. Dhe e sheh që askush nuk po përjeton kënaqësi sikur ai në Xhenet!

E gjithë kjo është nga dhuntia e Allahut të Lartësuar ndaj robit, të cilit i dhuron kënaqësi për atë që e posedon, qoftë kjo në kënaqësi në vendbanim, apo në veshje, apo në automjet, apo në fëmijët e tij. Mirëpo, në qoftë së i hiqet kënaqësia me atë që e posedon nga zemra e tij, atëherë ai është i varfër”

(Sher’h Bulugul-Meram 5/272)
Përktheu: Besim Gjelaj