Veprat e mira në dhjetë ditshin e Dhulhixh’xhes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

“Nuk ka ditë ku puna është më e vlefshme se sa në këto dhjetë ditë (ditët e DHUL HIXH’XHES).”

📗(E ka saktesuar shejkh Albani ne ‘sahihu tergib’ 1149.)

💎💎 Thotë shejkh Muhamed iben Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë:

“Puna e mire është në mënyra dhe forma të ndryshme si:

1. Leximi i kuranit
2. Dhikri (permendja e Allahut me tesbih, tehmid, tekbir)
3. Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja
4. Veprimi i namazit
5. Nxjerrja e sadakase
6. Bërja mirë ndaj prinderve
7. Mbajtja e lidhjes me të afërmit.

🔸Veprat e mira nuk kanë mbarim, kur nxjerr sadaka nje dirhem në këto dhjetë ditë, dhe një dirhem në dhjetë ditshin e ramazanit kush është më e vleshme tek Allahu Subhane ue te’ala?.

🔸Sadakaja në dhjetë ditshin e dhulhixh’xhes është më e dashur tek Allahu Subhane ue te’ala ,se sa në dhjetë ditshin e muajit ramazan.”

—————————–
📚 (Burimi: likau shehri i shejkh Uthejminit 2/10.)
📝Përktheu:Idris Manushi

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Transmeton Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Lutjuni Allahut me bindje që do t’ju përgjigjet. Dijeni së Allahu nuk e pranon lutjen që del nga zemra e shkujdesur dhe e preokupuar me gjëra të tjera pos Allahut”

(Silsile Sahiha 2/143; Hasen, Albani)

Po ashtu transmetohet nga Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Mos të thotë ndonjeri prej juve: O Allahu im! Nesë do me fal! O Allahu im! Nesë do me mëshiro! Le të vendos për tu lutur, sepse Allahu vepron çfarë deshiron dhe askush nuk ia imponon”

(Buhariu dhe Muslimi)

Përktheu: Besim Gjelaj

Përmendja e Allahut të Plotëfuqishem

Malik ibën Dinar, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk do të përjetojnë kënaqesi njerëzit, me asgjë me shumë së sa me përmendjen e Allahut të Plotëfuqishem”

(Shuabul-Iman 1/456)
Përktheu: Besim Gjelaj

Duaja e hyrjes në treg

Duaja e hyrjes në treg

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hynë në treg dhe thotë:
LA ILAHE ILA ALLAHU UEHDEHU LA SHERIKE LEHU, LEHUL MULKU, UE LEHUL HAMDU, JUHJI UE JUMITU, UE HUVE HAJUN LA JEMUTU BIJEDIHIL KHAJRU UE HUWE ALA KULI SHEJ’N KADIR, i shkruan Allahu atijë si shpërblim 1 milion të mira, i largon atijë 1 milion të këqija, e ngre atë 1 milion shkallë, dhe i ndërton atijë një shtëpi në xhennet.”

📚 Sahihul Xhamiu i shejkh Albanit nr. 623, dhe e ka bërë shejkhu ‘Hasen’

✍ Idris Manushi

Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër dhe nuk ka ndonjë problem se me cilën ia fillon:

SubhanAllah, uel hamdulil-lah, ue la ilahe il-lAllah, uAllahu ekber!”

Transmeton Muslimi
Përktheu: Besmir Cacani

Dua, lujte pas ngrënjes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hà diçka dhe pastaj thotë;(këtë Duà):
“ELHAMDULILAHI EL-LEDHI AT’AMENI HADHAT TAAMU UE REZEKANIHI MIN GAJRI HAULIN MIN NI UE LA KUWETE”.
I falen atij gjynahet që i ka bërë më përpara.”

📚 Sahihul Xhamiu i Shejkh Albanit me numër 6086

✍ Idris Manushi

sh.p.(shënim i përkthyesit): ‘Për gjynahet, kihet për qëllim gjynahet e vogla.’

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, …

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut

Ka thënë Shejkh ibn Baz, Allahu e mëshiroftë: “Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, duke lexuar Kur’an, dhe duke u shoqëruar me njerëz të mirë, të zgjedhur, dhe duke u larguar nga shoqëria e atyre që janë të pavëmëndshëm dhe të këqij, zbutet zëmra e tij dhe lumturohet.”

📚 Mexhmu fetaua i Ibn Bazit 5/244

✍ Idris Manushi

Gjëndja e njeriut në varr,  pasqyrohet te gjëndja e zemrës në dunja

Gjëndja e njeriut në varr,  pasqyrohet te gjëndja e zemrës në dunja

Ka thënë Imam Ibnul Kajjim, Allahu e mëshiroftë: “Gjëndja e njeriut në varr,  pasqyrohet te gjëndja e zemrës në dunja, kur ajo është plot mirësi, apo e dënuar nga ligësitë, ose mbyllur apo e hapur.
Në qoftëse do të dish për gjëndjen tënde në varr, shiko gjëndjen e zemrës tënde në kraharor. Në qoftëse zemra jote është e mbushur me buzqeshje, me qetësi dhe pastërti, kështu do të jetë dhe gjëndja jote në varr me shpresë të Allahut, dhe e kundërta është e vertetë.
Prandaj e shikojmë se ai që ka më së shumti qetësi, është ai që është i bindur, dhe me moral, e që është tolerues.
Imani, largon mërzinë, ngushtimin, është kënaqësia e njëhsuesëve, dhe rruga e njerëzve të nënshtruar.
Kush nuk e ndërpretë Tes’bihin (subhanAllahu) i ç’lirohen atij të fshehtat.
Kush nuk e ndërpretë Tahmidin (elhamdulilah) i vijnë të mirat zinxhir.
Dhe kush nuk e ndërpretë Istigfarin (estegfirullah) i hapen atij gjërat e mbyllura.”

(Burimi: E dau ue deuau fq. 187-188)

✍ Idris Manushi