Dita e Arafatit

Nga Abdullah ibën Amr ibnul As, radijAllahu ‘anhuma, transmetohet se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Lutja më e mirë është lutja në Ditën e Arafatit, kurse më e mira që e kam thënë unë dhe profetët para meje është:
🔸 “لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير”
🔸 La ilahe il-lAll-llahu wahdeHu la sherike leH; leHu – l-mulku we leHu – l-hamdu, we Huwe ‘ala kul-li shej’in Kadir.
🔸 (Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, i Cili është Një dhe nuk ka ortak. I Tij është pushteti, Atij i takon lavdia dhe Ai është i Gjithëfuqishëm për gjithçka.)”

📚 Tirmidhiu (3585) el-Albani e bën hasen në Sahih etTergib (1536).

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Transmetohet nga Ebi Katade, se është pyetur i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për agjërimin e ditës së Arafatit.
Tha:
“- Me të Allahu fal gjynahet e vitit te kaluar dhe atij që është.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul
muslim

Idris Manushi

💎 AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT 💎

🔸 I Dërguari i Allahut, ‎ﷺ, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit shpresoj tek Allahu se i shlyen gjynahet e vitit vijues dhe vitit të mëparshëm.”

📚 Sahih etTerghib uet Terhib, 1/1010.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Me 31.08.2017 është dita e Arafatit

Aisha – radi Allahu anha – ka thënë:

“Nuk ka brenda vitit ndonjë ditë më të dashur për mua për ta agjëruar se Dita e Arafatit.”

📚Musned Ibnën el-Xhad 512

✍️ Përktheu: Alben Aliu

▫️ Për atë që nuk ka mundur të shkojë në haxhxh sivjet : : : . . . 🕋💚

💎 Imam Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Kush nuk mundi të qëndrojë në Arafat, le të qëndrojë te kufijt e Allahut, i Cili e mësoi;
🔸 Kush nuk mundi ta kalojë natën në Muzdelife, le t’i kalojë netët me ibadete dhe përulje, që Allahu ta afrojë;
🔸 Kush nuk mundi ta therë kurbanin në Mina, le t’i therë epshet e tija, që t’i arrijë idealet;
🔸 Kush nuk mundi të arrijë deri te Shtëpia e Allahut (Qabeja) për shkak se ajo është larg, le t’i drejtohet Zotit të Qabesë, sepse Ai është më afër se damari i qafës (i di imtësitë për njeriun dhe i dëgjon lutjet e tij).

📚 Letaif elMe’arif, faqe 633.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

🔸 “Nuk ka ditë në të cilën Allahu liron robër nga Zjarri më shumë se në Ditën e Arafatit.”

📚 Muslimi
•••━════✿═════━••
▫️ Hafidh Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Dita e Arafatit është ditë e çlirimit prej Zjarrit. Në këtë ditë Allahu çliron prej Zjarrit njerëz të shumtë, si prej atyre që qëndrojnë në Arafat, ashtu edhe prej muslimanëve të vendeve të ndryshme, të cilët nuk kanë qëndruar në Arafat.
Nga ky shkak dita vijuese është ditë feste për të gjithë muslimanët në të gjitha vendet, si ata që kanë marrë pjesë në haxhxh, ashtu edhe të tjerët; ngase të gjithë marrin pjesë në çlirimin prej Zjarrit dhe faljen e Allahut në Ditën e Arafatit.”

📚 Letaif elMe’arif.
•••━════✿═════━•••

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Shejh Abdullah elBessam, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Agjërimi i Ditës së Arafatit është agjërimi vullnetar më i mirë, e kjo me unanimitet (ixhma’) të dijetarëve.”

📚 Burimi: Teudihul ahkām 3/558.
Përktheu: Besmir Cacani

💎 Atai, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Nëse ke mundësi të vetmohesh (për dhikr dhe dua) në mbrëmjen e Arafatit (mes ikindisë dhe akshamit), atëherë bëje!

📚 ezZuhd, Imam Ahmed, 2211.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Veprat e mira në dhjetë ditshin e Dhulhixh’xhes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

“Nuk ka ditë ku puna është më e vlefshme se sa në këto dhjetë ditë (ditët e DHUL HIXH’XHES).”

📗(E ka saktesuar shejkh Albani ne ‘sahihu tergib’ 1149.)

💎💎 Thotë shejkh Muhamed iben Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë:

“Puna e mire është në mënyra dhe forma të ndryshme si:

1. Leximi i kuranit
2. Dhikri (permendja e Allahut me tesbih, tehmid, tekbir)
3. Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja
4. Veprimi i namazit
5. Nxjerrja e sadakase
6. Bërja mirë ndaj prinderve
7. Mbajtja e lidhjes me të afërmit.

🔸Veprat e mira nuk kanë mbarim, kur nxjerr sadaka nje dirhem në këto dhjetë ditë, dhe një dirhem në dhjetë ditshin e ramazanit kush është më e vleshme tek Allahu Subhane ue te’ala?.

🔸Sadakaja në dhjetë ditshin e dhulhixh’xhes është më e dashur tek Allahu Subhane ue te’ala ,se sa në dhjetë ditshin e muajit ramazan.”

—————————–
📚 (Burimi: likau shehri i shejkh Uthejminit 2/10.)
📝Përktheu:Idris Manushi

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Nuk thuhet në lutje “In she Allah” (Nesë do Allahu)

Transmeton Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Lutjuni Allahut me bindje që do t’ju përgjigjet. Dijeni së Allahu nuk e pranon lutjen që del nga zemra e shkujdesur dhe e preokupuar me gjëra të tjera pos Allahut”

(Silsile Sahiha 2/143; Hasen, Albani)

Po ashtu transmetohet nga Ebu Hurejre radijAllahu anhu që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Mos të thotë ndonjeri prej juve: O Allahu im! Nesë do me fal! O Allahu im! Nesë do me mëshiro! Le të vendos për tu lutur, sepse Allahu vepron çfarë deshiron dhe askush nuk ia imponon”

(Buhariu dhe Muslimi)

Përktheu: Besim Gjelaj

Përmendja e Allahut të Plotëfuqishem

Malik ibën Dinar, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk do të përjetojnë kënaqesi njerëzit, me asgjë me shumë së sa me përmendjen e Allahut të Plotëfuqishem”

(Shuabul-Iman 1/456)
Përktheu: Besim Gjelaj

Duaja e hyrjes në treg

Duaja e hyrjes në treg

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hynë në treg dhe thotë:
LA ILAHE ILA ALLAHU UEHDEHU LA SHERIKE LEHU, LEHUL MULKU, UE LEHUL HAMDU, JUHJI UE JUMITU, UE HUVE HAJUN LA JEMUTU BIJEDIHIL KHAJRU UE HUWE ALA KULI SHEJ’N KADIR, i shkruan Allahu atijë si shpërblim 1 milion të mira, i largon atijë 1 milion të këqija, e ngre atë 1 milion shkallë, dhe i ndërton atijë një shtëpi në xhennet.”

📚 Sahihul Xhamiu i shejkh Albanit nr. 623, dhe e ka bërë shejkhu ‘Hasen’

✍ Idris Manushi

Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër dhe nuk ka ndonjë problem se me cilën ia fillon:

SubhanAllah, uel hamdulil-lah, ue la ilahe il-lAllah, uAllahu ekber!”

Transmeton Muslimi
Përktheu: Besmir Cacani

Dua, lujte pas ngrënjes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hà diçka dhe pastaj thotë;(këtë Duà):
“ELHAMDULILAHI EL-LEDHI AT’AMENI HADHAT TAAMU UE REZEKANIHI MIN GAJRI HAULIN MIN NI UE LA KUWETE”.
I falen atij gjynahet që i ka bërë më përpara.”

📚 Sahihul Xhamiu i Shejkh Albanit me numër 6086

✍ Idris Manushi

sh.p.(shënim i përkthyesit): ‘Për gjynahet, kihet për qëllim gjynahet e vogla.’