Bidatçiu a bën të burgoset?

Bidatçiu a bën të burgoset?

Është pyetur imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, bidatçiu a bën të burgoset?
Tha: Po, mëndoj që duhet të burgoset dhe të parandalohet bidati i tij nga përhapja në mesin e muslimanëve.

(Mesail Abdullah ibën imam Ahmed f.439)
Përktheu: Besim Gjelaj