Agjerimi, dobitë fetare në adhurim janë bazë, kurse dobitë e dynjasë janë sekondare

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë duke folur për agjërimin ka thënë:

“Disa njerëz kur flasin për dobitë e adhurimit, i potencojnë dobitë e dynjasë, si p.sh. thonë: Në namaz ka dobi fizike-sportive ngase përfitojnë gjymtyrët e trupit, në agjërim ka dobi rifreskuese dhe renditje të ushqimit!

Në fakt është obligim që mos të behën dobitë e dynjasë esenciale, sepse Allahu nuk i ka cekur në librin e Tij, porse e ka cekur së namaz të largon nga punët e këqija dhe të neveritshme, për agjërimin ka pohuar së është shkak për devotshmëri.

Andaj, dobitë fetare në adhurim janë bazë, kurse dobitë e dynjasë janë sekondare”

(elKaulul-Mufid f.458)
Përktheu: Besim Gjelaj