A lejohet të jepen parà për Zekat të Fitrit?

📌 A lejohet të jepen parà për Zekat të Fitrit?

✍🏻 Nga shejh Muhamed Nasirudin Albani

Kur një person shfaqet dhe thotë: “Jo, ne do të nxjerrin parà, sepse kjo është më e dobishme për të varfrin”, atëherë ky ka gabuar dy herë:

🔹 Herën e parë: sepse ky ka kundërshtuar argumentin dhe kjo çështje ka lidhje me adhurimin; kjo është më e pakta që mund të thuhet.

🔹 Mirëpo aspekti i dytë: është shumë i rrezikshëm, sepse kjo do të thotë se Ligjvënësi i Urtë, i Cili është Zoti i krijesave, kur ia ka shpallur Pejgamberit të Tij fisnik që ta bëjë obligim për umetin e tij një sa’a ushqim prej këtyre ushqimeve, do të thotë se nuk e paska ditur se çfarë është më e dobishme për të varfrit dhe nevojtarët sikurse e dinë këta të cilët pretendojnë se është më mirë që të jepen parà.

📚Burimi: el Huda uen-Nur 274.
📺 Shiko videon: https://youtu.be/uK5jgV80dwk
Përktheu: Besmir Cacani
————