Me të vërtetë es-Selam është…

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Me të vërtetë es-Selam është një nga emrat e Allahut të Lartësuar, andaj, përhapeni selam në mesin tuaj”

(Silsile Sahiha Nr. 1607)
Përktheu: Besim Gjelaj

Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu

💎 Shejhul Islam Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu. Kurse, Allahu ka urdhëruar për ndjekjen e të vërtetës dhe për durim.
Prandaj, secila fitne, që ndodh, ndodh për shkak të shmangies nga e vërteta ose mungesës së durimit.”

📚 el-Istikame, 1/39.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi