Kush quhet selefij?!

Kush quhet selefij?!

Më pas, prej rrugës së Ehli Sunnetit dhe Xhematit është ndjekja e transmetimeve të të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nga ana e brendëshme dhe e dukshme, nga ana e brendëshme në çështjet e Akides, të cilat i beson njeriu me brendësinë(zemrën) e tij, dhe me të dukshmen që është Islami, e brendëshmja dhe e dukëshmja këtu janë si Imani dhe Islami, komentohet e brendëshmja me veprat e zemrave, ku bën pjesë në të edhe Akidja, dhe e dukëshmja komentohet me Islamin, dhe pasimi i rrugës së të Mëparshmëve, të Parëve, prej Muhaxhirëve dhe Ensarëve, sepse ata ishin në kontakt të drejtpërdrejt me këtë Fè, që në fillim kur ajo zbriti tek i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Allahu ka dëshmuar për ta se janë në mirësi, dhe ka pohuar për ta kënaqësinë: “Të mëparshmit, të parët, prej Muhaxhirëve dhe prej Ensarëve dhe prej atyre që i pasuan ata me përsosmëri, Allahu është i kënaqur ndaj tyre(me bindjen që i bënë dhe që i’u përgjigjën të Dërguarit) dhe ata janë të kënaqur ndaj Tij(me shpërblimin që morën për bindjen dhe imanin e tyre). Ai ka përgatitur për ta Xhennete, nën të cilat rrjedhin lumenj, përgjithmonë do të jenë në to, përjetësisht. Ai është fitimi i madh.”
Është detyrë njohja e rrugës së atyre dhe ecja në rrugën e tyre, ata janë Es-Selefus-Saalih. Kur përdoret fjala “Es-Selef” janë për qëllim ATA.
Dhe për sa na përket neve, kur përdoret “Es-Selef”, duke qenë se të mëparshmit, të parët, janë fillimi i Selefëve, hyjnë në të edhe Tabiinët, edhe Etbaut-tabiin, edhe prijësit e udhëzimit, këta të gjithë janë Selefë, janë të Parët tanë, dhe ne jemi selefijjun, sepse bëjmë përkatësi tek ta dhe jemi ndjekës të rrugës së tyre.
Njerëzit janë: Selefë, selefijjun dhe të halef:
Selefët – janë të mëparshmit, të parët,
Selefijjun – janë ata që i pasuan, Selèfi yt; i pari yt është ç’dokush që të ka paraprirë ty tek e mira, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e ndjekur dhe pa e kundërshtuar, për të thuhet: Ai është selefij, – pra ndjekës i Selefëve, dhe kush vjen pas atij që i ka paraprirë, duke e kundërshtuar, për të thuhet halefun ose halfun(të mëvonëshmit që e ndryshuan urdhrin dhe u kthyen mbrapa).
Prandaj kjo duhet ditur, në mënyrë që të mos thuhet se selefijtë janë një grup ndër grupet, një parti ndër partitë, një lëvizje ndër lëvizjet, – kjo është gabim, selefijtë janë ndjekësit e vijës(së drejtë të ardhur në hadith), të cilët qëndruan dhe duruan gjatë vijës, ndërsa të tjerët janë ata që u përçanë për tek vijat devijuese nga rruga. Prandaj ka dallim ndërmjet selefijve, dhe ndërmjet hizbijve, mbartës të lëvizjeve, dhe njerëzve të përkatësisë, këta shkuan vijave devijuese nga rruga, kurse selefijtë qëndruan në vijë, ky është dallimi midis tyre.”

📚 Fjala e Shejh Muhammed Eman elXhamij Allahu e mëshiroftë

✍ Abdus-Samed V. Meta

Duaja e hyrjes në treg

Duaja e hyrjes në treg

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hynë në treg dhe thotë:
LA ILAHE ILA ALLAHU UEHDEHU LA SHERIKE LEHU, LEHUL MULKU, UE LEHUL HAMDU, JUHJI UE JUMITU, UE HUVE HAJUN LA JEMUTU BIJEDIHIL KHAJRU UE HUWE ALA KULI SHEJ’N KADIR, i shkruan Allahu atijë si shpërblim 1 milion të mira, i largon atijë 1 milion të këqija, e ngre atë 1 milion shkallë, dhe i ndërton atijë një shtëpi në xhennet.”

📚 Sahihul Xhamiu i shejkh Albanit nr. 623, dhe e ka bërë shejkhu ‘Hasen’

✍ Idris Manushi

Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër dhe nuk ka ndonjë problem se me cilën ia fillon:

SubhanAllah, uel hamdulil-lah, ue la ilahe il-lAllah, uAllahu ekber!”

Transmeton Muslimi
Përktheu: Besmir Cacani

rrafiditë (shiat), përkrahesit me të mdhej të çifutëve

Shejhul-Islam, Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nëse çifutët e formojnë shtetin e tyre në Irak apo në ndonjë vënd tjetër, rrafiditë (shiat) do të jenë përkrahesit me të mdhej të tyre, sepse ata çdo herë i miqësojnë pa besimtarët”

(Min’haxh 3/378)
Përktheu: Besim Gjelaj

të rinjëve musliman ne kohën e sotit

Imam Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“E metë e të rinjëve musliman ne kohën e sotit është se, për një çast, kur ai ndjenë se ka mësuar diçka nga dija, për të cilën nuk ka pasur njohuri më herët, me këtë ata e ngritin kokën, duke menduar se kanë arritur gjithë diturinë!
I kaplon mashtrimi dhe vetëknaqësia.
Frikohem se do t’i perfshijë fjala e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: ‘Tre qështje janë shkatërruese: Koprracia, pasimi i epshit dhe i vetëknaquri me mendimin e tij.”

Burimi: Silsetu el-Huda uen-nur 861
Përktheu: Shaban Tolaj

Zgjedhja e shoqërisë

Ka thënë Shejkh ibn el-Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Kur t’i kesh shokët që të orientojnë tek e mira, të ndihmojnë për tek ajo, ose kur ti e harron atë(të mirën), ata ta kujtojnë atë, kurse kur ti të mos dish diçka e ata t’a mësojnë ty, atëherë mbaji fort këta shokë siç kap diçka më dhëmballë.
E kur shikon që shoqëria që ke s’interesohet për ty dhe për të drejtat ndaj teje, dhe as që i’u intereson se je apo s’je, ose mundohen që të bëjnë keq ty, largohu prej tyre se ata janë vetë helmi, Allahu na ruajtë prej tyre, mos i afro ata, porse largohu prej tyre ashtu siç largohesh prej frikës së Luanit.”

📚 Sherh Rijadu Salihine 2/388

✍ Idris Manushi

Shiko a është zëmra jote e shëndosh

Shejh Reb’i elMed’halij, Allahu e ruajttë thotë:

“Shiko a është zëmra jote e shëndosh. Kurse zëmra e shëndoshë është ajo që e kundërshton shirkun dhe e refuzon të kotën (batilin), e pranon të vërtetën (hakun) dhe e refuzon të kotën me gjithë forcë, pra kjo është zëmra e shëndoshë”

(Asnaful-kulub f.13)
Përktheu: Besim Gjelaj

Dituria e cila nuk e ka fryt…

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Dituria e cila nuk e ka fryt të vetin frikën ndaj Allahut të Plotfuqishëm, kthimin kah Ai, lidhjen me Të, si dhe respektimin ndaj myslimanëve, ajo dituri e ka humbur bereqetin”

(Sher’h esSeferinijeh f.63)
Përktheu: Besim Gjelaj