Largimi nga pesimizmi

Largimi nga pesimizmi

Ka thënë Shejkh ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Duhet për ne, që të mos pesimohemi (të mos bëhemi pesimist) kur shikojmë që kemi shumë kundërshtarë, apo kur shikojmë se ata (kundështarët) janë më të fortë dhe më të organizuar në kundërshtimin e të vërtetës (Hak-kut), sepse e vërteta (Hak-ku) është i ndihmuar por me sprova dhe mundime.”

📚 Sheh Keshfu Shubuhat fq.64-65

✍ Idris Manushi

Dituria ka nevojë për të rinj

Dituria ka nevojë për të rinj

Shejh Hammad el Ensarij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Dituria ka nevojë për të rinj që ia jep atë njerëzve.”

Burimi: el Mexhmu’ 2/586.
Përktheu: Besmir Cacani

Ndihma dhe konsultimi

Ndihma dhe konsultimi

Umer ibnul Hattabi, radijAllahu anhu, ka thënë:

“Për të kryer nevojat tuaja, merr vetëm ndihmën e atij që ta do suksesin, po ashtu konsultohu vetëm me ata që i frikësohen Allahut.”

📚 Burimi: Shuabul iman 10/559.
Përktheu: Besmir Cacani

Gjumi dhe njeti për namaz nate

Gjumi dhe njeti për namaz nate

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush shkon në shtrat për të fjetur dhe ka për qëllim që të ngrihet për namaz nate, por e kaplon gjumi dhe s’ngrihet deri sa agon, i shkruhet atij si shpërblim atë që ka pasur si qëllim, dhe gjumi i tijë konsiderohet si sadaka prej Zotit të Tijë të Lartësuar.”

📚 Transmeton Nesaiu, dhe e ka saktësuar shejkh Albani

✍ Idris Manushi

Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën

Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën, atëherë kur e shikoni, ose e dëshmoni, ose e dëgjoni.”

📚 Transmeton Ahmedi dhe e ka saktësuar Shejkh Mukbil el-Uadijj në el-Musned 433.

✍ Idris Manushi

Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve

Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve në ditën e gjykimit, dhe unë do të jem i pari që do të më hapet dera e Xhennetit.”

📚 Hadithi gjendet tek ‘Muslimi’

✍ Idris Manushi

Sprovat

Sprovat

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Do të vazhdojnë të bien sprovat mbi besimtarin dhe besimtaren, tek vetja e tyre, tek fëmijët dhe pasuria e tyre, kjo derisa ta takojnë Allahun duke mos mbartur asnjë gjynah.”

📚 Hadithit gjindet në sahihul xhamiu

✍ Idris Manushi

Bidatçiu a bën të burgoset?

Bidatçiu a bën të burgoset?

Është pyetur imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, bidatçiu a bën të burgoset?
Tha: Po, mëndoj që duhet të burgoset dhe të parandalohet bidati i tij nga përhapja në mesin e muslimanëve.

(Mesail Abdullah ibën imam Ahmed f.439)
Përktheu: Besim Gjelaj

Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar

Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Nga mekatët e medha tek Allahu i Lartësuar është:

-kur njeriu e marton një grua, pasi që e shfrytëzon atë, e shkurorizon dhe nuk ia jep mehrin e saj;

-kur njeriu i punëson disa punëtor, më pas nuk ua jep pagat e tyre;

-kur njeriu e vret një kafshë pa asnjë arsye”

(Silsile esSahiha Nr.999)
Përktheu: Besim Gjelaj