Shejh Ubejd el Xhabiri paralajmëron nga librat ideologjik para 20 viteve

🚫 Shejh Ubejd el Xhabiri paralajmëron nga librat ideologjik para 20 viteve

👉🏻 Ruhuni nga librat ideologjik të cilët ndërtohen mbi fjalë të stolisura dhe kumbuese, që ndërtohen plotësisht mbi mendime larg argumentit nga Kurani, Suneti apo Ixhmaja.

👉🏻 Edhe po të ketë ndonjë argument, autori argumentohet në mënyrë të padrejtë, ose e sjell argumentin të cunguar, ose të shkëputur nga argumentet e tjera të Kuranit dhe Sunetit.

👉🏻 Merrni nga dijetarët e Islamit, duajini dijetarët tuaj, mos i zhvlerësoni ata dhe mos pranoni fjalët e atyre që thonë: “Dijetarët nuk e kuptojnë realitetin, ata janë dijetarët e zakoneve të grave dhe të lehonisë, ata nuk bashkëbisedojnë me të rinjtë, ata janë të veçuar nëpër pallate të largëta dhe qarkullojnë vetëm me mjetet e sigurimit.”

👉🏻 Këta o njerëz – o robër të Allahut – ju lëshojnë kurthet e shejtanit, ju lëshojnë litarët e së keqes.

👉🏻 Ruhuni prej tyre, urrejini për hir të Allahut dhe paralajmëroni prej tyre, pasi ata janë injorantë, janë bidatçi, janë të humbur dhe humbës të tjerëve, edhe pse ata mund të shfaqen nëpër media, edhe nëse rrethohen nga shumë njerëz, pasi këta nuk janë në udhëzimin e Selefëve të devotshëm. Ata janë të edukuarit e bidatçive, janë të edukuarit e librave ideologjik.

🔹 O Allah na mbro me Librin Tënd, me Sunetin e Pejgamberit Tënd dhe na lehtëso çdo shkak të udhëzimit!

🔸 O Allah ruaje shtetin e Teuhidit dhe Sunetit! O Allah ruaje shtetin e Teuhidit dhe Sunetit!

🔹 O Allah poshtëroji armiqtë e Sunetit! O Allah poshtëroji armiqtë e Sunetit!

🔸 O Allah, o i Gjalli dhe i Përhershmi, o Zoti i madhështisë dhe bujarisë, poshtëroje çdo bidat dhe bidatçi dhe na trego ndaj tyre fuqinë Tënde madhështore, bëji shembull për ata që marrin mësim, sepse vërtet ata na e kanë shfaqur hapun armiqësinë e tyre dhe na kanë thurur kurthe.

🔹 O Allah, cilido që i thur kurthe Islamit dhe Sunetit, cilido që i thur kurthe muslimanëve dhe Sunetit, ktheja mbrapsht kurthin e tij, dënoji ashtu siç dënon i Plotfuqishmi dhe i Plotpushtetshmi, na trego ndaj tyre fuqinë Tënde madhështore dhe bëji shembull për ata që marrin mësim!

🔸 O Allah na mbro dhe na ruaj! O Allah na mbro dhe na ruaj!

🔹 O i Gjalli dhe i Përhershmi, o Zoti i madhështisë dhe bujarisë!
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
“I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i Madhështisë e i Lavdisë, mbi çfarë i veshin ata.” [Es-Saffat 182].

📺 Shiko videon: https://youtu.be/EnNA8sjeYZs
Përktheu: Besmir Cacani
————

el-Hakimijjah e Seid Kutbit është el-Imamati i rrafidave

el-Hakimijjah e Seid Kutbit është el-Imamati i rrafidave.

Kur thanë rrafidat:
– “El-imamati është qëllimi më i rëndësishëm i Dërgesës”
Ai tha:
– Gënjyet, – madje, vetë disa rrafida ju gjykojnë ju jobesimtarë për këtë fjalë, edhe njerëzit ju gjykojnë ju me mohim për këtë fjalë. Çështja më e rëndësishme e Islamit është Teuhidi, më pas vjen Namazi, më pas shtyllat e tjera të Islamit, kështu e ka shqyrtuar ndaj tyre Shejkhu i Islamit, Ibn Tejmijjeh. Erdhi Seid Kutubi ‘erRrafidiu’ i cili i ka fyer Shokët e Muhammedit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe i ka poshtëruar, e ka fyer Musain, dhe ka folur me el-hulul, dhe uahdetul-uxhud, e gjithë jeta e tij ka qenë konfuze dhe e çoroditur, duke dalë nga një vorbull e humbjes për tek vorbulla tjetër, nga një humbje tek tjetra; nga komunizmi tek dyshime dhe imagjinata, e për tek …, për tek rrafidat, tek socializmi, për tek …, ai erdhi duke thënë; pra e mori menhexhin e elMeududit dhe kishte frikë të thoshte “el-imameh, el-imameh” sepse kështu do të zbulohej çështja e tij, prandaj dhe tha “el-hakimijjeh”, sepse ai kur i fyen Sahabët dhe thërret tek imamati, zbardhen çështjet dhe zbulohen për njerëzit, kështu që ai e zëvendësoi atë me “el-hakimijjen” dhe e teproi, e teproi, kaloi në ekstrem në të, dhe e tepruan ndjekësit e tij, bënë padrejtësi, e devijuan fenë e Allahut tebareke ue te’ala, e poshtëruan thirrjen e Pejgamberëve, i bënë tekfir umetit, dhe nisën në derdhjen e gjakrave, përse? Sepse ky është menhexh i shthurur, kështu që nuk presim prej rezultateve të tij, veçse shthurjen dhe shkatërrimin. Prandaj pendohuni tek Allahu, – O kutbijiin, kthehuni tek rruga e Pejgamberëve alejhimus-salatu ue es-selam, kijini shembull, dhe ndiqeni në rrugën e përmirësimit, sepse qëllimi i Pejgamberëve është udhëzimi i njerëzve para ç’do gjëje tjetër, drejtimi i njerëzve dhe paralajmërimi i tyre nga zemërimi i Allahut te’ala, dhe nga ndëshkimi i Tij ndaj jobesimtarëve, mushrikëve, që morën me Allahun të ngjashëm.

Fjala e Shejh Rebij ibn Hadij elMed’halij

✍ Abdus-Samed V. Meta

Këshillë nga shejh Rabi’ el Medkhali lidhur me mospajtimet dhe keqkuptimet mes selefive

💎 Këshillë nga shejh Rabi’ el Medkhali lidhur me mospajtimet dhe keqkuptimet mes selefive

🔹 Thotë pyetësi: Allahu ju ruajtë, nganjëherë ka shumë mospajtime dhe keqkuptime mes vetë selefive, andaj cili është orientimi dhe këshilla juaj në mënyrë që vëllezërit selefi të jenë të bashkuar dhe t’i shmangin fitnet dhe mospajtimet?

🔸 Përgjigja: kjo vjen nga frika e pakët ndaj Allahut, nga qendrueshmëria dhe korrektësia e pakët në Fe. Po të kishte qendrueshmëri dhe korrektësi në urdhërat e vërtetë të Allahut, atëherë nuk do të gjeje të tilla gjëra, mirëpo egzistojnë sëmundje vetjake, andaj le t’i largojnë këto sëmundje vetjake, le të bëhen të qendrueshëm dhe të ecin korrektësisht në të vërtetë. Në këtë mënyrë, ata do të jenë sikur një trup i vetëm, sikurse ka thënë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Shembulli i besimtarëve në lidhje me dashamirësinë, mëshirën dhe ndjeshmërinë e tyre është sikur shembulli i një trupi të vetëm; nëse ankon një gjymtyrë e trupit, atëherë i gjithë trupi ankon pagjumësinë dhe temperaturën.”

Unë i porosis që t’i frikësohen Allahut, të jenë të qendrueshëm dhe korrektë në Fe. Po ashtu e porosis edhe veten me këtë gjë përpara se t’i porosis ata. Allahu ju begatoftë!

Përpiquni që të vëllazëroheni, të duheni, të jeni dashamirë dhe të vizitoheni për hir të Allahut tebareke ue teala. Në vend që të shkëmbejmë mllefin dhe urrejtjen, le të shkëmbejmë dashurinë, mëshirën dhe ndjeshmërinë.

Prej gjërave që na largojnë prej mospajtimeve është edhe se ne duhet t’i shmangim shkaqet që sjellin përçarje. Ky shkon me Sururitë dhe thotë se nuk dëshiron t’i braktisë! Ti u bëre shkaktar për përçarje dhe fitne. Ky tjetri shkon me Ikhuanët, ky tjetri me filan fraksion, ndërsa ky me filan grupacion; në këtë mënyrë u bëre shkaktar për përçarjen e selefive. Mospajtimet mes selefive dhe shkaqet e tyre janë të shumta dhe vetëm Allahu azze ue xhel-le i di ato.

Largohuni plotësisht nga shkaqet e mospajtimeve dhe përpiquni të kapeni për Kuran dhe Sunet, përpiquni të merreni vesh mes jush përmes Kuranit dhe Sunetit të Pejgamberit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në këtë mënyrë zemrat dhe trupat tuaj do të bashkohen në të vërtetë dhe në të mirë.

📚 Burimi: https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=146633
📺 Shiko videon: https://youtu.be/jynJhv0UK68
Përktheu: Besmir Cacani
————

Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar

Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar

📌 Shejhul Islam Muhamed ibën AbdulUehab, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Përderisa Islami do të rikthehet i huaj siç ka filluar, a ka injorancë më të madhe se ai që argumentohet me shumicën e njerëzve?!”

📚 Burimi: Ed-durar es-senijeh 1/41.
Përktheu: Besmir Cacani

Kujt i takon përkujdesja e fëmijës mashkull, nëse nëna martohet dhe pasi fëmija t’i ketë bërë shtatë vjet?

🔹 Pyetja: kujt i takon përkujdesja e fëmijës mashkull, nëse nëna martohet dhe pasi fëmija t’i ketë bërë shtatë vjet? Si është gjendja e këtij fëmije?

🔸 Përgjigja: nëse nëna martohet, atëherë prej saj bie e drejta e përkujdesjes, sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ti ke më përparësi se ai, përderisa nuk martohesh (përsëri).”

Kujdesja për fëmijën i takon nënës, pastaj gjyshes, më pas tezes dhe nëse nuk ka njeri, atëherë kujdesja i kalon babait.

Prindërit duhen përkujtuar lidhur me këto çështje dhe se viktimë e mospajtimit të tyre janë fëmijët. Le të përpiqen që ta ndreqin çështjen pa shkaktuar ndonjë gjë tek fëmija, për shkak të mos kushtimit rëndësi nga ana e babasë, apo për shkak e largësisë së nënës.

Babai dhe nëna duhen përkujtuar në këto raste se cili është interesi i djalit apo vajzës, se cili është interesi i fëmijëve të vegjël.

Po ta përkujtonte babai këtë gjë, atëherë ai nuk do të divorconte, përkundrazi do të duronte dhe do t’i përballonte (gjërat).

Po të tregohej nëna e mençur, atëherë ajo do të duronte burrin e saj dhe do t’i përballonte (gjërat) në mënyrë që fëmijët t’i mbajë me të dy prindërit.

Lus Allahun të na japë sukses!

✍🏻 Shejh AbdulAziz Aali Shejh

📚 Burimi: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=9536&PageNo=1&BookID=2
Përktheu: Besmir Cacani

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, …

Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut

Ka thënë Shejkh ibn Baz, Allahu e mëshiroftë: “Kush e ruan kohën e tij duke bërë dhikër Allahut, duke lexuar Kur’an, dhe duke u shoqëruar me njerëz të mirë, të zgjedhur, dhe duke u larguar nga shoqëria e atyre që janë të pavëmëndshëm dhe të këqij, zbutet zëmra e tij dhe lumturohet.”

📚 Mexhmu fetaua i Ibn Bazit 5/244

✍ Idris Manushi

Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”

Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”

Ka thënë Ibnul Kajjim, Allahu e mëshiroftë: “Sa bukur shkon me emrin e Allahut “el Uedud”, duke u bashkuar me “Mëshirën” dhe me “Falësin”, sepse njëriu mund ta falë atë që i bën keq atij, porse s’mund ta dojë atë; gjithashtu mund të mëshirojë porse s’mund ta dojë atë. Kurse Allahu te’ala, ja fal robit të tijë kur pendohet dhe e mëshiron atë, gjithashtu dhe e do atë, Ai i do ata që pendohen, dhe kur pendohet biri i Ademit e do atë Allahu, edhe pse ka ç’farë ka.”

📚 et-Tibjan (146)

✍ Idris Manushi

Këshilla e shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali drejtuar nxënësve dhe bijve të tij shqiptarë në Zvicërr

💎 Këshilla e shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali drejtuar nxënësve dhe bijve të tij shqiptarë në Zvicërr 💎

Lavdia i takon Allahut, salavatet dhe selamet janë për Pejgamberin e Allahut, familjen dhe gjithë shokët e tij. Më pas:

Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue bereketuhu!

Allahu ju dhëntë jetë, ju begatoftë dhe ju bëftë të dobishëm o vëllezër të nderuar!

E lus Allahun xhel-le ue ala’ që t’ju japë sukses drejt çdo të mire, po ashtu [e lus] që ta kalojë të mirën nga duart tuaja!

🔹 Nëse ka një këshillë, atëherë ajo me të cilën këshilloj veten dhe ju është frika (takvaja) e Allahut azze ue xhel-le së pari, pasi frika e Allahut është përgatitja më e mirë, sikurse ka thënë Allahu xhel-le ue ala’:

“Vërtet Ne i kemi porositur ata që u është shpallur Libri para jush dhe juve:

“Frikësojuni Allahut!” [En-Nisa’ 131].

Allahu xhel-le ue ala’ ka thënë:

“Prandaj, kini frikë prej Meje, o njerëz të mençur!” [El Bekare: 197].

“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’ia lehtësojë çështjen.” [Et-Talak: 4].

“Ai do t’ia shlyejë veprat e këqija dhe do t’ia rrisë shpërblimin.”[Et-Talak: 5].

“Dhe do t’i japë furnizim prej nga nuk e pret.” [Et-Talak: 3].

Po ashtu i jep aftësinë e të gjykuarit drejt, përmes së cilës dallon të vërtetën nga e kota.

Gjithësesi, frika ndaj Allahut përmbledh të gjithë mirësinë; andaj e porosis veten dhe ju me këtë gjë.

🔹 Së dyti: ju porosis që të përpiqeni në thirrjen e njerëzve drejt të mirës, të vërtetës, udhëzimit dhe t’i mësoni atyre dispozitat fetare. Përpiquni që t’i mësoni atyre obligimet dhe detyrimet thelbësore për çdo musliman dhe muslimane, të cilat muslimani duhet t’i njohë patjetër.

Kushtojini rëndësi Teuhidit, luftimit të shirkut të madh dhe të vogël me argumente, me dituri dhe me fakte.

🔹 Po ashtu, i mësoni atyre dispozitat e Islamit dhe gjëja më e rëndësishme pas dy Dëshmive (pas Shehadetit) është namazi. Mësojani njerëzve namazin, mësojini si është falur Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, sipas formës së saktë që është transmetuar dhe vërtetuar nga Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në Sunetin e saktë pejgamberik.

Kështu veproni edhe me dispozitat e tjera fetare; ia sqaroni njerëzve në formë të përmbledhur, pa lënë mangësi dhe duke iu shmangur zgjatjeve të mërzitshme.
Ju duhet të angazhoheni me librat që i kushtojnë rëndësi këtyre gjërave; merrni prej tyre, nxirrni [dobi] prej tyre dhe do të përfitoni kur t’ia parashtroni ato vëllezërve tuaj muslimanë.

Po ashtu ju porosis për dituri. Përpiquni të bëni përsëritje mes jush dhe të studioni. Le t’i bëjnë disa prej jush përsëritje të tjerëve dhe disa t’i japin dobi disa të tjerëve! Tubohuni mes jush me një libër prej librave të rëndësishëm dhe studiojeni atë; me një libër në Akide, ose në hadith, ose në fikh, e mësoni dhe e studioni mes jush.

🔹 Gjithashtu në takimet tuaja merrni libra në hadith, në tefsir, që mos t’ju ikin takimet bosh dhe mos të dilni pa përfituar.

Ju mësoni për vete dhe mësoni të tjerët, “dëgjoni për vete dhe të tjerët dëgjojnë nga ju”, apo siç ka thënë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Nëse përfitoni për vete, nëse mësoni, studioni dhe përsërisni mes jush, atëherë do të keni dobi dhe përfitim; do të përfitoni një dobi që do t’ia përcillni njerëzve, e më pas Allahu do të japë dobi përmes saj.

Gjithashtu ju porosis o dashamirë dhe bij të nderuar, ju porosis që të përpiqeni të jeni të butë; të jini të butë me njerëzit.

Nëse përpiqeni të jeni të butë, nëse shfaqet prej jush butësia dhe marrëdhënia e mirë, atëherë njerëzit do të drejtohen nga ju, do t’ju dëgjojnë, do të përfitojnë nga ju dhe më pas Allahu jep dobi.

“Allahu subhanehu ue teala është i Butë, e do butësinë në çdo gjë dhe jep për butësinë atë çfarë nuk e jep për ashpërsinë, apo për diçka tjetër”, ashtu siç ka thënë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

“Në çdo gjë që është butësia, ajo zbukurohet dhe nga çdo gjë që hiqet butësia, ajo shëmtohet.”

Përpiquni në udhëzimin e njerëzve, jini të butë ndaj tyre. Nëse njerëzit do të shikojnë prej jush butësi, dashamirësi për t’ua përcjellë atyre të mirën dhe rëndësinë që ua kushtoni atyre, me formën më të mirë, siç thotë Allahu azze ue xhel-le:

“Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë! Me të vërtetë, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e Tij, e di më së miri ata, që janë në rrugë të drejtë.” [En-Nahl: 125].

Diskutimi me mënyrën më të mirë është diçka që kërkohet ndaj personit që është kundërshtar, e si duhet të jetë me atë që nuk është kundërshtar? (…) duhet të jeni të butë me të, bamirës dhe të lehtë, në mënyrë që Allahu xhel-le ue ala’ t’i kthejë nga ju.

Nëse ata kthehen nga ju dhe ju dojnë, atëherë ata do të pranojnë nga ju. Kjo është ajo me të cilën ju porosis.

🔹 Gjithashtu ju porosis që të bashkëpunoni mes jush, (…) të bashkoheni mes jush dhe të këshilloheni mes jush, pasi njeriu i vetmuar është i dobët, ndërsa me vëllezërit e tij është i fuqishëm. Shejtani (…) njeriun, ndërsa ujku e ha delen e vetmuar.

(…) bashkim mes tij dhe vëllezërve të tij, fqinjëve të tij, të afërmve të tij, shokëve të tij, miqve të tij. Nëse e bën dhe e vepron këtë gjë, atëherë do të ketë bashkim dhe unitet mes nesh, e nëse ka bashkim dhe unitet mes nesh, atëherë daveti forcohet me lejen e Allahut tebareke ue teala.

Kjo është ajo me të cilën ju porosis shkurtimisht. Fjalët janë shumë dhe koha nuk mjafton tani, mirëpo po mjaftohem me kaq.

E lus Allahun xhel-le ue ala’ që të japë dobi të gjithëve me atë që thamë dhe dëgjuam, sikurse e lusim Allahun që të na japë dituri të dobishme, vepra të devotshme, dituri në fe, kuptim të fesë, thirrje për në Sunet dhe qendrueshmëri në Sunet dhe udhëzim deri kur ta takojmë Allahun; vërtet Ai është Bujar.

Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi robin dhe Pejgamberin e Tij, të Dërguarin tonë Muhamed, familjen, shokët dhe pasuesit e tij të mirë deri në Ditën e Gjykimit.

🗓
Inçizuar natën e shtunë
15 Sheual 1438 h
08 Korrik 2017 g

📺 Shiko videon: https://youtu.be/–_DLJhDuFI
Përktheu: Besmir Cacani